Programa ERASMUS+ 2020 Grau Mitjà

         

ERASMUS+

MOBILITAT D’ESTUDIANTS PER A PRÀCTIQUES

1. Informació general

Erasmus+ vol millorar la qualitat de la Formació Professional a Europa, pretén abordar l’enorme repte de la lluita enfront de la desocupació juvenil millorant, a través de l’educació i la formació, l’ocupabilitat, oferint als alumnes de Formació Professional Bàsica i Cicles Formatius de Grau Mitjà, als professors i al personal oportunitats de Mobilitat per a l’Aprenentatge per a realitzar estudis i pràctiques a l’estranger. Contribuint a millorar les possibilitats d’ocupació i les habilitats personals i, d’aquesta manera, potenciar la competitivitat de l’economia europea.

Erasmus+ ofereix als alumnes l’oportunitat de realitzar la Formació en Centres de Treball en companyies situades als països del programa. Els països del programa són els 28 Estats membres de la UE, Macedònia del Nord, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Sèrbia i Turquia.

Per a més informació consultar les pàgines web següents:

Comissió europea programes

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm

Comissió europea educació i formació

http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_es.htm

2. Oferta de l’IES Proveïments

El nostre centre ha obtingut Mobilitats d’Estudiants Per a Pràctiques de Formació professional (Cicles Formatius de Grau Mitjà i Formació Professional Bàsica) i Mobilitats de Personal.

Per al període d’1 de juny de 2020 fins a 31 de maig de 2022 han concedit al nostre centre 12 beques ERASMUS+, que permeten a estudiants de cicles formatius de grau mitjà i Formació Professional Bàsica, poder optar a realitzar FCT a l’estranger, amb els mateixos efectes de reconeixement que si l’haguera realitzada en una organització espanyola.

3. Condicions per a participar

 • Estudiants matriculats en el Centre, en un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Formació Professional Bàsica, que estiguen en condicions de cursar el mòdul de FCT i reunisquen els següents REQUISITS:

  • Major de 18 anys en el moment de realitzar la mobilitat.

  • Nacionalitat espanyola o permís de residència.

  • Bon nivell de coneixement de l’idioma del país de destinació o de l’empresa d’acolliment, nivell mínim B1. Convocant-se proves de nivell per a tots aquells alumnes que no puguen acreditar estar en possessió del Certificat B1 o superior.

  • Alt grau de motivació, autonomia, maduresa, compromís amb el programa, habilitats comunicatives, etc.

 • Estudiants recentment titulats seleccionats durant el seu últim any d’estudis en la institució i realitzant la mobilitat dins de l’any següent a la finalització dels seus estudis de Formació Professional.

4. Criteris per a la selecció d’alumnes

 1. Nivell lingüístic, es valorarà fins a 3 punts:
  • Superar prova de nivell lingüístic tant escrita com oral, cadascuna es qualificarà de 0 a 10 punts; la nota final serà el 30% de la mitjana aritmètica de totes dues parts.
  • Nivell B2 o superior (acreditat), es valorarà fins a 3 punts.
  • Nivell B1 (acreditat), es valorarà fins a 2 punts.
 2. Expedient acadèmic de 1r curs de CFGM o d’FP Bàsica, es valorarà fins a 3 punts:
  • S’assignarà el 30% de la nota mitjana aritmètica del certificat acadèmic del primer curs del cicle cursat.
 3. Adequació del perfil de l’alumne al programa de mobilitat, es valorarà fins a 4 punts:
  • Informe del tutor o equip didàctic.

  • Una Comissió avalua personalment a l’alumne (motivació, autonomia, maduresa, compromís amb el programa, habilitats comunicatives, etc.) mitjançant entrevista personal. L’entrevista serà en espanyol i en l’idioma en el qual es vaja a realitzar la mobilitat.

La qualificació final serà la suma dels apartats a), b) i c); expressada amb tres xifres decimals.

5. Duració de la mobilitat

La duració de l’estada serà de 90 dies com a màxim, i com a mínim els dies necessaris per a complir les hores requerides per al reconeixement de la FCT.

L’estudiant seleccionat estarà obligat a realitzar les pràctiques íntegrament, en el total del període establit, i a complir les condicions establides en el Conveni de Subvenció Erasmus+ i en l’Acord d’Aprenentatge, i les obligacions recollides en el Compromís de qualitat signats abans d’iniciar la mobilitat, i en La Carta de l’Estudiant Erasmus.

En cas d’incompliment haurà de retornar els diners rebuts i el mòdul de FCT s’entendrà com no superat.

6. Dotació econòmica

L’estudiant rebrà finançament fix, per a viatge segons la distància, i per a allotjament i manutenció segons el nivell de vida del país de destinació i dies d’estada (incloses assegurances i transports locals).

L’import rebut pot no cobrir la totalitat de les despeses incorregudes però generalment els cobreix en gran manera.

Terminis de pagament:

 • 80% abans d’iniciar la mobilitat.
 • 20% restants, en finalitzar l’estada i entregar tota la documentació requerida.

L’estudiant pagarà totes les despeses que es generen: viatge, allotjament, manutenció, assegurança, etc.

L’estudiant es responsabilitza de buscar l’allotjament i el mitjà de transport.

El centre ajudarà a l’estudiant en tot el que siga necessari: contractació d’assegurança, viatge, allotjament, visat, etc. i li assignarà l’empresa on realitzar les pràctiques.

7. Suport lingüístic

L’estudiant rebrà una formació on-line, que haurà d’iniciar abans de la mobilitat i finalitzarà quan acabe el període de mobilitat.

8. Calendari

Inscripció, lliurament de sol·licituds i documentació.

El termini d’enviament de sol·licituds i lliurament de documentació serà des del dia 16 d’octubre de 2020 fins a les 13.00 hores del dia 26 d’octubre de 2020.

Documentació a enviar per correu electrònic

http://europass.cedefop.europa.eu/es/home

http://europass.cedefop.europa.eu/en/home

S’envia al departament de Pràctiques Formatives, a l’adreça:

jd.practicas@iesabastos.org

 

Documentació a entregar en secretaria de cicles

 • Dues còpies de la sol·licitud.
 • En el cas de posseir un títol oficial d’idiomes, s’entregarà fotocòpia compulsada d’aquest, quedant l’alumne exempt de realitzar la prova de nivell d’idioma.

 • Fotocòpia del DNI o permís de residència.

 

Llista provisional de sol·licituds admeses

Es publicarà el dia 30 d’octubre de 2020 en el despatx de FCT i en la vitrina de notificacions de cicles.

Reclamacions

Reclamacions fins a les 13.00 hores del dia 4 de novembre de 2020 en el despatx de FCT.

Llista definitiva de sol·licituds admeses:

Es publicarà el dia 5 de novembre de 2020 en el despatx de FCT i en la vitrina de notificacions de cicles.

Proves d’idioma

La prova constarà d’una part escrita i una part oral.

Prova escrita:

Inglés: el dia 10 de novembre de 2020 a les 11.00 hores en la Sala d’actes.

Francés: a determinar

Prova oral: Se citarà als estudiants individualment indicant-los dia i hora.

Aquestes dates poden patir modificacions.

Si aquestes dates pateixen alguna modificació es comunicarà al correu electrònic de l’estudiant.

 

Entrevistes

Se citarà als estudiants individualment i es realitzaran a partir del 9 novembre de 2020.

Baremació provisional

Es publicarà el dia 1 de desembre de 2020 en el despatx de FCT i en la vitrina de notificacions, la llista provisional dels estudiants participants juntament amb la nota obtinguda, (nota de prova d’idioma, expedient de primer i entrevista). Aquesta llista estarà ordenada per nota indicant els estudiants preseleccionats i els que queden en reserva.

Reclamacions

Reclamacions fins a les 13.00 del dia 7 de desembre de 2020 en el despatx de FCT.

Baremació definitiva

Es publicarà el dia 9 de desembre de 2020 en el despatx de FCT i en la vitrina de notificacions de cicles.

Aquesta llista serà la definitiva, quedant seleccionats com a beneficiaris de beca els dotze primers estudiants de la llista. En cas que algun estudiant dels seleccionats renuncie, el següent en la llista passaria a ser beneficiari.

El participant que no haja sigut seleccionat però haja aconseguit una puntuació de 5 o superior podrà sol·licitar la seua participació amb beca zero.

La beca zero consisteix en el fet que l’estudiant realitza la mobilitat amb les mateixes condicions d’alumne Erasmus+, segur, drets i obligacions però no rep cap ajuda econòmica.

9. Contacte

Prefectura de Pràctiques Formatives

jd.practicas@iesabastos.org

Telèfon: +34 96 120 58 75