Ingrés a 1r Elemental

L’ingrés al primer curs d’Ensenyaments elementals esta regulat per les ordres 49/2015 i 28/2011, a més del Decret 159/2007 de Currículum i accés dels Ensenyaments Elementals.

Qui es pot presentar?

Qualsevol persona, tot i que la legislació estableix una edat idònia per a cursar els ensenyaments musicals:

Les ensenyances elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els huit i els dotze anys, complits l’any natural d’inici i finalització, respectivament, de les ensenyances. L’inici de les ensenyances elementals amb menys de huit anys o més de dotze s’entendrà com a excepcional.

Decret 49/2015

El concepte d’edat idònia s’estableix per afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es pogueren donar amb els ensenyaments generals, per això està primat amb 3 punts a la prova d’ingrés.
Val a dir que les proves d’ingrés a Primer Curs d’Elemental són, com el seu nom indica, proves d’ingrés, no d’accés, i per tant, no presuposen un coneixement musical previ per part de l’alumne/a que es presenta

Si el meu fill té 7 anys o menys, es pot presentar?

Sí, però necessita una autorització del Consell Escolar del CPMT per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà dirigida remetent aquest model a la secretaria del centre (secretariacpmt@cpmt.es), dins un termini que s’obri cada any de l’1 de febrer al 30 d’abril.

Si el meu fill té més de 12 anys, es pot presentar?

Sí, però necessita una autorització del Consell Escolar del CPMT per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà dirigida remetent aquest model a la secretaria del centre (secretariacpmt@cpmt.es), dins un termini que s’obri cada any de l’1 al 31 de maig.

Procediment d’inscripció a les proves

El calendari d’inscripció canvia cada any i ve determinat per la Conselleria d’Educació. Habitualment es fa públic a començaments de Maig i les inscripcions solen tindre lloc a començaments de Juny. En el moment es faça públic el podreu trobar a la nostra pàgina d’actualitat.
La inscripció es un procés regulat per la Conselleria i es realitza telemàticament, a la web https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15946
La taxa d’inscripció a les proves es paga de manera telemàtica al mateix tràmit.
Les proves solen tindre lloc els dies 1-4 de juliol (convocatoria 2024). Les dates exactes es publiquen amb antelació a la nostra pàgina d’actualitat.
Una vegada feta la inscripció, cal passar pel centre a entregar la documentació que s’indica a continuació, o bé enviar-la al correu electrònic secretariacpmt@cpmt.es

Documentació necessària per a realitzar la inscripció

 • DNI o document acreditatiu de l’edat.
 • Resguard de la inscripció telemàtica.
 • Resguard del pagament de la taxa d’inscripció.
 • Document acreditatiu de bonificació de taxes, si s’escau (familia nombrosa, monoparental, etc.)

En què consisteix la prova?

La prova consisteix en una sèrie d’exercicis per a valorar les aptituds musicals de l’alumne. No és necessària una preparació prèvia per a poder realitzar-la, llevat de que l’alumne ha de preparar una cançó lliure. Les proves que es realitzen són les següents:

 1. Identificació de la direcció melòdica: El tribunal tocarà motius de 2 notes i l’aspirant haurà d’indicar si la melodia puja o baixa, si el moviment és ascendent o descendent.
 2. Distingir si sonen dos sons o més de manera simultània: El tribunal tocarà al piano dues notes de manera simultània i a continuació un acord de dues notes o més de dues. i l’aspirant haurà de distingir entre les dues opcions.
 3. Ritmes iguals o diferents: El tribunal realitza amb palmes una fórmula rítmica i a continuació fa la mateixa o amb diferències. L’alumne ha de distingir si són iguals o diferents les dues cèl·lules rítmiques.
 4. Melodies iguals o diferents: El tribunal realitza al piano una melodia curta i a continuació fa la mateixa o amb diferències. L’alumne ha de distingir si són iguals o diferents les dues melodies.
 5. Imitació rítmico-melòdica amb síl·labes. El tribunal interpreta al piano una cèl·lula melòdico-rítmica i l’alumne l’ha haurà d’imitar de manera exacta cantant amb la síl·laba “la”.
 6. Interpretació d’una cançó lliure per tal de valorar tesitura, entonació i cap problema d’emisió de veu. Aquesta cançó pot ser de qualsevol tipus, i no pot incloure cap tipus de coreografia ni acompanyament. 

En el següent enllaç podreu consultar un model d’examen amb un exemple de cadascun dels exercicis proposats.

Com es qualifica la prova?

La nota definitiva de la prova depén de dues variables.

A) La nota de la prova pràctica. 70% de la nota final, es a dir, màxim 7 punts.
B) L’aplicació del barem de priorització de l’edat idònia. 30% de la nota final, es a dir, màxim 3 punts segons l’edat de l’alumne conforme a la taula següent:

7 anys o menys complits l’any natural de la prova1’5 punts
8 anys complits l’any natural de la prova3 punts
9 anys complits l’any natural de la prova1’5 punts
10 anys complits l’any natural de la prova1 punt
11 anys complits l’any natural de la prova0’5 punts
12 anys complits l’any natural de la prova0 punts
Barem edat idònia

Exemple: Si un alumne que compleix 9 anys l’any de la prova (tot i que potser tinga 8 en el moment de la mateixa) es presenta i fa la prova pràctica sense errors, la seua nota seria: un 7 de la prova pràctica + 1’5 per tindre 9 anys = 8’5 punts com a nota definitiva.

Publicació del llistat d’aspirants aprovats.

Els resultats provisionals de la prova es publicaran al dia següent de la prova als taulons d’anuncis del centre i a la pàgina web, en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. Les persones interessades podran interposar reclamació contra el llistat provisional en el termini de tres dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació, per mitjà d’un escrit dirigit a la direcció del centre. Una vegada resoltes les reclamacions, la direcció publicarà el llistat definitiu d’aspirants.
En el cas d’empat entre les notes dels aspirants, es consideraran els següents criteris de desempat:

 1. Menor edat.
 2. Menor diferència entre la qualificació més alta i la més baixa dels exercicis 1 a 5, sense incloure la interpretació de la cançò lliure.
 3. En cas de persistir l’empat es resoldrà per sorteig en l’acte públic d’adjudicació de les places.

Adjudicació de vacants.

L’elecció definitiva de les places es farà mitjançant un acte públic d’adjudicació de places, on l’alumne/a podrà triar l’instrument que vullga estudiar al conservatori conforme les vacants que isquen cada any a adjudicació. 48 hores abans d’aquest acte es publicarà un llistat amb l’oferta de places vacants desglossades per instrument.
A l’acte d’adjudicació l’alumne/a o el seu pare, mare o tutor legal s’hauran d’acreditar mitjançant el seu DNI, i s’aniran triant les places vacants per ordre de puntuació fins que s’esgote la llista. Una vegada s’esgoten les places que hi haja vacants en cada instrument s’oferirà a l’aspirant la possibilitat de formar part d’una llista d’espera (màxim a 2 instruments diferents) per si hi hagueren baixes sobrevingudes. En el moment que l’alumne accepte matricular-se d’un altre instrument quedarà exclòs de les altres llistes d’espera.
L’alumne ja matriculat al centre no pot fer la prova de nou.