Accés altres cursos Elemental

L’accés a segon, tercer i quart curs dels Ensenyaments Elementals està regulat per les ordes 49/2015 y 28/2011, a més del Decret 159/2007 del Currículum i accés als Ensenyaments Elementals.

Qui es pot presentar?

Qualsevol persona, tot i que la legislació estableix una edat idònia entre 8 i 12 anys (complits en l’any natural en què es realitzen les proves) per a cursar els Ensenyaments Elementals (segons Orde 49/2015, article 10).
El concepte d’edat idònia s’estableix per afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es pogueren donar amb els ensenyaments generals

Si el meu fill té 7 anys o menys, es pot presentar?

Sí, però necessita una autorització del Consell Escolar del CPMT per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà dirigida remetent aquest model a la secretaria del centre (secretariacpmt@cpmt.es), dins un termini que s’obri cada any de l’1 de febrer al 30 d’abril.

Si el meu fill té més de 12 anys, es pot presentar?

Sí, però necessita una autorització del Consell Escolar del CPMT per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà dirigida remetent aquest model a la secretaria del centre (secretariacpmt@cpmt.es), dins un termini que s’obri cada any de l’1 al 31 de maig.
En tot cas, els alumnes majors de l’edat idònia concorreran en llistats separats als alumnes amb edat idònia, i quedaran sempre per baix en l’orde d’adjudicació de places vacants.

Procediment d’inscripció a les proves

El calendari d’inscripció canvia cada any i ve determinat per la Conselleria d’Educació. Habitualment es fa públic a començaments de Maig i les inscripcions solen tindre lloc a començaments de Juny. En el moment es faça públic el podreu trobar a la nostra pàgina d’actualitat.
La inscripció es un procés regulat per la Conselleria i es realitza telemàticament, a la web https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15946
La taxa d’inscripció a les proves es paga de manera telemàtica al mateix tràmit.
Les proves solen tindre lloc els dies 1-4 de juliol (convocatoria 2024). Les dates exactes es publiquen amb antelació a la nostra pàgina d’actualitat.
Una vegada feta la inscripció, cal passar pel centre a entregar la documentació que s’indica a continuació, o bé enviar-la al correu electrònic secretariacpmt@cpmt.es

Documentació necessària per a realitzar la inscripció

 • DNI o document acreditatiu de l’edat.
 • Resguard de la inscripció telemàtica.
 • Resguard del pagament de la taxa d’inscripció.
 • Document acreditatiu de bonificació de taxes, si s’escau (familia nombrosa, monoparental, etc.)
 • Fotocòpia en paper de les obres que es presentaran a la prova.

En què consisteix la prova?

Al contrari de les proves a primer, on no són necessaris uns coneixements tècnics i musicals previs per poder accedir, les proves d’accés a diferents cursos de primer són proves on l’alumne/a ha de demostrar els coneixements que té sobre l’instrument i el llenguatge musical. Per tant, és una prova pràctica dividida en 2 parts. La prova es realitza de forma individual a cada alumne/a amb un tribunal format per tres professors del centre que fan la funció d’examinadors, dos de l’instrument (o instruments afins) i un professor de llenguatge musical. La prova consta dels següents exercicis, els quals son eliminatoris:

 • Llenguatge Musical: L’aspirant ha de demostrar els seus coneixements conforme als continguts terminals de Llenguatge Musical del curs anterior al que es presenta. Comprenen continguts de teoria, pràctica de lectura i dictat musical. Podeu trobar models d’examen per a cada curs a la nostra pàgina de continguts terminals i models d’examen.
 • Pràctica instrumental, que inclou els següents exercicis:
  • Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada al moment, d’acord als criteris d’avaluació i continguts terminals del curs anterior al que es presenta l’aspirant.
  • Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparats prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals del curs anterior al que es presenta. D’entre aquestes tres obres, el tribunal en triarà una per a ser interpretada. L’aspirant ha de tocar sense acompanyament de piano.

La prova es qualifica amb notes de l’1 al 10, amb dos decimals com a màxim. És obligatori obtindre un 5 o més a cadascuna de les parts per poder aprovar l’accés, que sempre quedarà condicionat a l’existència de places vacants.

Publicació del llistat d’aspirants aprovats

Els resultats provisionals de la prova es publicaran com a màxim dos dies després del dia de la prova als taulons d’anuncis del centre i a la pàgina web, en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. Les persones interessades podran interposar reclamació contra el llistat provisional en el termini de tres dies hàbils a partir del dia següent de la publicació, mitjançant un escrit dirigit a la direcció del centre. Una vegada resoltes les reclamacions, la direcció publicarà el llistat definitiu d’aspirants amb plaça i l’horari de matriculació al centre. Si l’aspirant aprova la prova però no arriba a obtindre plaça, quedarà en llista d’espera per si es produeixen baixes o renúncies de matrícula. Aquestes llistes d’espera caduquen el 31 de desembre de l’any de realització de la prova.

Continguts de les proves i models d’examen

Als següents enllaços podreu trobar els continguts terminals d’accés a cada curs i models d’examen de llenguatge musical