Taxes

TAXES ADMINISTRATIVES NO UNIVERSITÀRIES 2022

(decrets 1/2005, 14/2005, 16/2008, 12/2009, 16/2010, 9/2011, 10/2012, 7/2014, 1/2005, 7/2021, 8/2021, 2/2022)

http://www.ceice.gva.es/es/web/ensenanzas-regimen-especial/taxes-densenyaments-de-musica-i-dansa

Aquestes taxes estan actualitzades al darrer decret de 22 d’abril de 2022, per a la reducció temporal de l’import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per fer front a l’impacte de la inflació.

ENSENYAMENTS DE MÚSICA LOE.

Alumnat oficial de Conservatoris de la xarxa de la Generalitat Valenciana.

ENSENYAMENTS ELEMENTALS

 • Proves d’ingrés o accés als Ensenyaments Elementals 25,28 €
 • Curs complet (per assignatura) 34,26 €
 • Assignatures pendents (cadascuna) 41,09 €
 • Repetició de curs (per assignatura) 44,50 €
 • Proves per a la Obtenció Directa del certificat dels Ensenyaments Elementals de Música 50,58 €

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

 • Proves d’accés als Ensenyaments Professionals 50,58 €
 • Curs Complet (per assignatura) 51,39 €
 • Assignatures pendents (cadascuna) 61,64 €
 • Repetició de curs (per assignatura) 66,79 €

ALTRES TAXES RELACIONADES AMB SERVEIS ADMINISTRATIUS

 • Expedició del Titol professional de Música 19,63 €
 • Expedició del Llibre de Qualificacions dels Ensenyaments Professionals de Música i Dansa LOE 3,85 €
 • Certificacions acadèmiques i certificats dels Ensenyaments de Batxillerat, FP, i Ensenyaments Elementals i Professionals de Música i Dansa (excepte les relatives al llibre de qualificacions) 1,93 €
 • Expedició i renovació de targetes d’identitat d’alumnes (excepte per a cursar ensenyaments obligatoris) 2,04 €
 • Apertura d’expedients d’ensenyaments LOE: Ensenyaments Professionals de Música i Dansa, Ensenyaments Professionals d’Arts Plàstiques i disseny, Idiomes i ensenyaments esportius 23,84 €

REDUCCIONS I EXEMPCIONS

 • Per Família Nombrosa i per Familíes Monoparentals de categoría general: bonificació del 50%
 • Per Família Nombrosa i per Familíes Monoparentals de categoria especial: bonificació del 100%
 • Per discapacitat igual o superior al 33% bonificació del 50%
 • Per ser víctima de violència de gènere (Llei 1/2004) bonificació del 100%

Les bonificacions son percentatges que s’han de rebaixar de la quota íntegra a pagar. Per tant, es podran aplicar acumulativament, de manera que si existiren dues bonificacions del 50% concurrint al mateix alumne (per exemple, discapacitat i familia nombrosa general), la quota líquida resultant seria 0.