Projecte TMTD

Què és el projecte TMTD?

DEFINICIÓ DEL PROJECTE

El projecte educatiu “Tots músics, tots diferents” és un projecte experimental que permet l’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives especials als Ensenyaments Elementals de música per primera vegada al nostre país. Consisteix bàsicament en la reserva de llocs escolars de l’oferta general del centre, l’adaptació i individualització de les proves d’accés al primer curs dels Ensenyaments Elementals i el seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes seleccionats.

El projecte educatiu “Tots músics, tots diferents” ha estat autoritzat per la Conselleria d’Educació des del curs 2004/05, i prorrogat anualment mitjançant una resolució de la Direcció General d´Ensenyament.

INICIATIVA I ELABORACIÓ DEL PROJECTE

Des dels començaments dels anys 2000, conjuntament l’Ajuntament de Torrent, l’Auditori i el CPMT, es començà a organitzar un concert interactiu destinat al col·lectiu d´alumnes dels Centres d´Educació Especial de la comarca anomenat Per Nadal: música i solidaritat. Aquesta experiència va suposar una primera oportunitat d’apropar-se a les necessitats educatives especials per part del nostre claustre, arrancant un primer compromís en escolaritzar a aquests alumnes al conservatori i incorporar-los de manera ordinària al centre.

El Consell Escolar, Claustre i la junta directiva del AMPA aprovaren el projecte per unanimitat, presentant-ho a la Direcció General d’Ensenyaments de la Conselleria d’Educació.

Finalment, el 16 de febrer de 2004 es firma la resolució per la qual s’autoritzava l’experimentació del projecte educatiu “Tots músics, tots diferents” per a la incorporació d’alumnat amb necessitats educatives especials als Ensenyaments Elementals de Música al Conservatori Professional de Música de Torrent.

L´ESPERIT I VALORS DEL PROJECTE

Partim de la convicció de que els ensenyaments reglats de música poden ser cursats per alumnes amb discapacitats, ja que les aptituds musicals estan presents a l’ésser humà amb independència d’altres factors. La historia de la música ens ofereix nombrosos exemples de magnífics músics amb algun tipus de discapacitat. Els ensenyaments de música ajuden a formar no sols bons músics, sino també millors persones i ciutadans.

Aquest projecte no té un caràcter assistencial. Encaixa perfectament amb la finalitat dels ensenyaments de música reglats en el sistema educatiu i proporciona una educació artística de qualitat. Es tracta d’adaptar, de facilitar l’accés al currículum, buscar alternatives metodològiques, incrementar els recursos, pero en cap cas desvirtuar aquests ensenyaments que expedeixen títols oficials capacitant per a l’exercici professional. Els alumnes amb discapacitat què superen els Ensenyaments Elementals disfrutaran de les mateixes capacitats i competències que la resta d´alumnes.

CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS DEL PROJECTE

La resolució de 16 de febrer de 2004 va establir les condicions i les característiques generals d’aquesta experimentació educativa, de la que extraiem els termes mes rellevants:

  • Va dirigida al alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres ordinaris, amb el corresponent dictamen d’escolarització, que es considere apte per a seguir els ensenyaments elementals de música.
  • Deu ser autoritzada pels pares, mares o tutors legals.
  • S’adaptarà la prova d’aptitud a les circumstàncies personals de cada alumne que concórrega per aquesta via.
  • El nombre de llocs escolars i d’especialitats instrumentals de la oferta general que es reserven per als alumnes amb necessitats educatives especials que superen la prova serà de cinc llocs per al primer curs d’Ensenyaments Elementals. La comunitat educativa de la localitat de Torrent i el área territorial que abarca el Conservatori serà informada d’aquest projecte.
  • El procediment d’admissió serà l’establert amb caràcter general per a la resta d´alumnat.
  • Aquesta resolució podrà ser revisada anualment.

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Des del primer moment, el centre comptava amb un gran grup humà, molt motivat, però amb la necessitat de rebre una formació adequada per dotar d’estratègies metodològiques un repte tan innovador en el món de la música com aquest.

Els docents van realitzar un pla de formació anual. En el disseny d’aquests plans es va comptar amb l’ajuda del Departament de Psicología Evolutiva i de la Educació de la Universitat de Valencia, amb el CEFIRE de Torrent i el Servei de Formació del Professorat de la Conselleria, a més de diferents personalitats de la educació musical.