Accés altres cursos Professional

Per a accedir a estudiar segon, tercer, quart, cinqué o sisé d’Ensenyaments Professionals és necessari superar una prova d’accés, què es convocarà segons disponibilitat de places i mitjançant la qual es valorarà la maduresa, les destreses i els coneixements per a poder accedir al curs que es presenta. Aquesta prova es realitzarà en dues convocatòries anuals, juny i juliol. Aquesta prova està regulada pel decret 158/2007 (article 9) i les ordres 28/2011 i 49/2015 (article 12 i annex V del text refundit de les dues ordres).

Quí es pot presentar?

Qualsevol persona, tot i que la legislació estableix una edat idònia de entre 12 i 18 anys (complits en l’any natural en que l’aspirant es presente a les proves) per a cursar els Ensenyaments Professionals (Segons ordre 49/2015 al seu article 11). El concepte d’edat idònia s’estableix per afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es pogueren donar amb els ensenyaments generals.

Si el meu fill té menys de 12 anys, es pot presentar?

Sí, però necessita una autorització del Consell Escolar del CPMT per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà dirigida remetent aquest model a la secretaria del centre (secretariacpmt@cpmt.es), dins un termini que s’obri cada any de l’1 de febrer al 30 d’abril.

Si el meu fill té més de 18 anys, es pot presentar?

Sí, però necessita una autorització del Consell Escolar del CPMT per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà dirigida remetent aquest model a la secretaria del centre (secretariacpmt@cpmt.es), dins un termini que finalitza el 5 de Maig.
En tot cas, els alumnes majors de l’edat idònia concorreran en llistats separats als alumnes amb edat idònia, i quedaran sempre per baix en l’orde d’adjudicació de places vacants.

Procediment d’inscripció a les proves

El calendari d’inscripció canvia cada any i ve determinat per la Conselleria d’Educació.

Convocatòria de JunyConvocatòria de Juliol
La convocatòria es fa pública a començaments de Maig.La convocatòria es fa pública a començaments de Maig.
Les Inscripcions es realitzen del 6 al 17 Maig (convocatòria 2024).Les inscripcions es realitzen a començaments de Juliol.
Les proves tenen lloc la del 20 al 28 de juny (convocatòria 2024).Les proves tenen lloc del 19 al 23 de juliol (convocatòria 2024).
Les dates concretes es publicaran a la nostra pàgina d’actualitat.Les dates concretes es publicaran a la nostra pàgina d’actualitat.

La inscripció és un procés regulat per la Conselleria i es realitza telemàticament, a la web https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17074
La taxa d’inscripció a les proves es paga de manera telemàtica al mateix tràmit.
Una vegada feta la inscripció, cal passar pel centre a entregar la documentació que s’indica a continuació, o bé enviar-la al correu electrònic secretariacpmt@cpmt.es.

Documentació necessària per a realitzar la inscripció

 • DNI o document acreditatiu de l’edat.
 • Resguard de la inscripció telemàtica.
 • Resguard del pagament de la taxa d’inscripció.
 • Document acreditatiu de bonificació de taxes, si s’escau (familia nombrosa, monoparental, etc.)
 • Fotocòpia en paper de les obres que es presentaran a la prova.

En què consisteix la prova?

Segon curs.

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis, els mateixos que per a l’accés a primer: Llenguatge musical, primera vista instrumental i interpretació. La prova es realitza de manera individual a cada alumne amb un tribunal composat per tres professors del centre que fan d’examinadors, dos de l’instrument (o instruments afins) i un professor de Llenguatge Musical. La prova consta dels següents exercicis, els quals són eliminatoris.

 • a) Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, conforme als criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar la lectura, després del qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.
 • b) Llenguatge Musical: L’aspirant ha de demostrar els seus coneixements conforme als continguts terminals de Llenguatge Musical de 1r curs d’Ensenyaments Professionals. Comprenen continguts de teoria i pràctica de lectura i dictat musical.
 • c) Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparades prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals del 1r curs d’Ensenyaments Professionals. D’entre aquestes tres obres, el tribunal triarà una per a ser interpretada. L’aspirant ha de tocar sense cap tipus d’acompanyament instrumental, llevat dels alumnes de Cant, que comptaran amb un acompanyant dotat pel centre.
 • Els alumnes de cant no faran l’exercici a), però hauran d’interpretar dues obres a l’exercici c), una en valencià o castellà i un altra de periode anterior al classicisme en italià.

Tercer curs

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis, amb la diferència de que dins de l’exercici de llenguatge musical també s’avalua la competència de l’alumne en Piano Complementari:

 • a) Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, conforme als criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar la lectura, després del qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.
 • b) Llenguatge Musical/Piano Complementari:
  • b.1) L’aspirant ha de demostrar els seus coneixements conforme als continguts terminals de Llenguatge Musical de 2t curs d’Ensenyaments Professionals. Comprenen continguts de teoria i pràctica de lectura i dictat musical.
  • b.2) Piano/Clavecí complementari) Les proves consistiran en:
   • 1. Una lectura a primera vista d’un fragment adequat a les dificultats tècniques d’un nivell i continguts de primer curs de l’assignatura de Piano/Clavecí Complementari d’ensenyances professionals de Música.
   • 2. Interpretació d’un estudi, peça o fragment d’obra triada pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne o alumna, amb un nivell de primer curs de l’assignatura de Piano/Clavecí Complementari d’ensenyances professionals de Música. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.
 • c) Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparades prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals del 2n curs d’Ensenyaments Professionals. D’entre aquestes tres obres, el tribunal triarà una per a ser interpretada. L’aspirant ha de tocar sense cap tipus d’acompanyament instrumental, llevat dels alumnes de Cant, que comptaran amb un acompanyant dotat pel centre.
 • Els alumnes de cant no faran l’exercici a), però a l’exercici b) tindran una part d’Idioma aplicat al cant corresponent al currículum de segon curs d’Ensenyaments Professionals, i a més a la part c) hauran d’interpretar dues obres.

Quart curs

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis, amb la diferència de que dins de l’exercici de llenguatge musical s’avalua la pràctica de l’harmonia sobre els continguts corresponents a 3r d’EE.PP.:

 • a) Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, conforme als criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar la lectura, després del qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.
 • b) Harmonia/Piano Complementari:
  • Harmonia: Realització d’un baix cifrat o armonització d’un tiple, adequat al nivell de primer curs d’harmonia i audició guiada amb comentari armònic i formal de la peça escoltada.
  • Piano/Clavecí complementari: Les proves consistiran en:
   • 1. Una lectura a primera vista d’un fragment adequat a les dificultats tècniques d’un nivell i continguts de segon curs de l’assignatura de Piano/Clavecí Complementari d’ensenyances professionals de Música.
   • 2. Interpretació d’un estudi, peça o fragment d’obra triada pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne o alumna, amb un nivell de segon curs de l’assignatura de Piano/Clavecí Complementari d’ensenyances professionals de Música. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.
 • c) Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparades prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals del 3r curs d’Ensenyaments Professionals. D’entre aquestes tres obres, el tribunal triarà una per a ser interpretada. L’aspirant ha de tocar sense cap tipus d’acompanyament instrumental, llevat dels alumnes de Cant, que comptaran amb un acompanyant dotat pel centre.
 • Els alumnes de cant no faran l’exercici a), però a l’exercici b) tindran una part d’Idioma aplicat al cant corresponent al currículum de tercer curs d’Ensenyaments Professinals, i a més a la part c) hauran d’interpretar dues obres.

Cinqué curs

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis, amb la diferència de que dins de l’exercici de llenguatge musical s’avalua la pràctica de l’harmonia sobre els continguts corresponents a 4t d’EE.PP.:

 • a) Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, conforme als criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar la lectura, després del qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.
 • b) Harmonia/Piano Complementari:
  • Harmonia: Realització d’un baix cifrat o armonització d’un tiple, adequat al nivell de segon curs d’harmonia i audició guiada amb comentari armònic i formal de la peça escoltada.
  • Piano/Clavecí complementari: Les proves consistiran en:
   • 1. Una lectura a primera vista d’un fragment adequat a les dificultats tècniques d’un nivell i continguts de tercer curs de l’assignatura de Piano/Clavecí Complementari d’ensenyances professionals de Música.
   • 2. Interpretació d’un estudi, peça o fragment d’obra triada pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne o alumna, amb un nivell de tercer curs de l’assignatura de Piano/Clavecí Complementari d’ensenyances professionals de Música. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.
 • c) Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparades prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals del 4t curs d’Ensenyaments Professionals. D’entre aquestes tres obres, el tribunal triarà una per a ser interpretada. L’aspirant ha de tocar sense cap tipus d’acompanyament instrumental, llevat dels alumnes de Cant, que comptaran amb un acompanyant dotat pel centre.
 • Els alumnes de cant no faran l’exercici a), però a l’exercici b) tindran una part d’Idioma aplicat al cant corresponent al currículum de quart curs d’Ensenyaments Professinals, i a més a la part c) hauran d’interpretar dues obres.

Sisé curs

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis, amb l’afegit dins de la prova de coneixement del llenguatge musical d’una prova específica d’història de la Música i també, en els instruments que ho tinguen integrat al currículum (piano/clave i guitarra) d’una prova d’acompanyament:

 • a) Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, conforme als criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar la lectura, després del qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.
 • b) Anàlisi/Història/Acompanyament:
  • Anàlisi: Anàlisi musical d’una obra o fragment, adequat al nivell de primer curs d’anàlisi i audició guiada amb comentari armònic i formal de la peça escoltada.
  • Acompanyament: Transposició a una distància intervàlica donada d’una obra adequada al nivell de primer curs d’acompanyament i realització d’una melodia xifrada adequada al primer curs d’acompanyament.
  • Història de la música: Desenvolupament d’un tema dels currículum adequat al primer curs d’Història de la Música i audició comentada adequat al primer curs d’Història de la Música.
 • c) Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparades prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals del 5é curs d’Ensenyaments Professionals. D’entre aquestes tres obres, el tribunal triarà una per a ser interpretada. L’aspirant ha de tocar sense cap tipus d’acompanyament instrumental, llevat dels alumnes de Cant, que comptaran amb un acompanyant dotat pel centre.
 • Els alumnes de cant no faran l’exercici a), però a l’exercici b) tindran una part d’Idioma aplicat al cant corresponent al currículum de cinqué curs d’Ensenyaments Professionals, i a més a la part c) hauran d’interpretar dues obres.

Com es qualifica la prova?

Cadascuna de les parts es qualifica de l’1 al 10, redondejada amb un decimal si fora necessari. Es obligatori obtindre un 5 o més a cadascuna de les proves per poder aprovar l’accés. La nota final de la prova resultarà de la mitjana aritmètica dels tres exercicis, redondejada amb dos decimals.

Publicació del llistat d’aspirants aprovats.

Els resultats provisionals de la prova es publicaran com a màxim dos dies després al dia de la prova als taulons d’anuncis del centre i a la pàgina web, en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. En el cas dels alumnes amb edat major de la considerada idònia, les seues qualificacions seran publicades en una llista apart. Les persones interessades podran interposar reclamació contra el llistat provisional en el termini de tres dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació, per mitjà d’un escrit dirigit a la direcció del centre. Una vegada resoltes les reclamacions, la direcció publicarà el llistat definitiu d’aspirants amb plaça i l’horari de matriculació al centre. Si l’alumne aprova la prova però no arriba a obtindre plaça, quedarà en llista d’espera per si es produïren baixes o renúncies de matrícula. Aquestes llistes d’espera caduquen el 31 de desembre de l’any de realització de la prova.

Continguts de les proves i models d’examen

Als següents enllaços podreu trobar els continguts terminals d’accés a cada curs i models d’examen de les diferents especialitats.