Obtenció directa Certificat EE.EE.

En conformitat amb l’article 19 del decret 159/2011 i el títol V i Annex XIV de la orde 28/2011, els Conservatoris convoquen anualment una prova específica per obtindre el Certificat d’Ensenyaments Elementals per a qualsevol persona, tinga estudis musicals reglats o no. Aquesta prova es realitzarà anualment durant el primer trimestre, segons el calendari que es publicarà en la nostra pàgina d’actualitat i als taulons d’anuncis del centre.

Quí es pot presentar?

Qualsevol persona, tinga estudis musicals reglats o no, o siguen aquests oficials o no. No hi ha un nombre límit de convocatòries a les quals l’aspirant es pot presentar.

Documentació necessària per a realitzar la inscripció:

Aquesta documentació s’ha de presentar presencialment al centre o bé es pot enviar per correu electrònic a secretariacpmt@cpmt.es.

En què consisteix la prova?

Es tracta d’una prova dividida en 2 parts eliminatòries:

1. Prova d’especialitat instrumental.

1.1 Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.
1.2 Interpretació de tres obres d’entre un llistat de sis, presentat per l’alumne o alumna, pertanyents a diferents estils. L’alumne o alumna elaborarà el llistat de sis obres triant entre les previstes per a cada especialitat instrumental, a proposta del centre docent. Els participants entregaran al tribunal còpies de les peces que interpretaran, així com els originals.
L’alumnat que presente obres amb acompanyament estarà obligat a interpretar-les amb aquest, aportant el seu propi acompanyant. En la prova es valorarà la interpretació de memòria de les peces presentades i la dificultat d’aquestes.

2. Prova de llenguatge musical.

Constarà de dos apartats: un de caràcter teòric i un altre de pràctic.
2.1 Prova teòrica. En esta es realitzaran dos exercicis:
a) Prova de capacitat auditiva. Realització d’un dictat musical a una veu amb els compassos de 2/4, 3/4 o 4/4.
b) Prova de coneixements teòrics del llenguatge musical, escrit, i amb cinc preguntes a proposta del tribunal.

2.2 Prova pràctica. També constarà de dos exercicis:
a) Prova de lectura rítmica en clau de Sol en segona línia i en clau de Fa en quarta línia.
b) Prova de lectura entonada en la tonalitat de Do Major

La prova es realitza de manera individual a cada alumne amb un tribunal composat per tres professors del centre que fan d’examinadors, dos de l’instrument (o instruments afins) i un professor de Llenguatge Musical. 

Com es qualifica la prova?

Cadascuna de les parts es qualifica de l’1 al 10, redondejada amb dos decimals si fora necessari. Es obligatori obtindre un 5 o més a cadascuna de les proves per poder aprovar l’accés. La nota final de la prova resultarà de la mitjana aritmètica de les dos parts de la prova.