Accés a 1r Curs Ensenyaments Professionals

Per a iniciar els estudis a primer curs d’Ensenyaments Professionals és necessari superar una prova d’accés, mitjançant la qual es valorarà la maduresa, les destreses i els coneixements per a poder cursar els Ensenyaments Professionals. Aquesta prova es realitzarà en dues convocatòries anuals, juny i setembre. Aquesta prova està regulada pel decret 158/2007 (article 9) i les ordres 28/2011 i 49/2015 (article 11 del text refundit de les dues ordres).

Qui es pot presentar?

Qualsevol persona, tot i que la legislació estableix una edat idònia de entre 12 i 18 anys (complits en l’any natural en que l’aspirant es presente a les proves) per a cursar els Ensenyaments Professionals (Segons ordre 49/2015 al seu article 11). El concepte d’edat idònia s’estableix per afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es pogueren donar amb els ensenyaments generals.

Si el meu fill té menys de 12 anys, es pot presentar?

Sí, però necessita una autorització del Consell Escolar del CPMT per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà dirigida remetent aquest model a la secretaria del centre (secretariacpmt@cpmt.es), dins un termini que s’obri cada any de l’1 de febrer al 30 d’abril.

Si el meu fill té més de 18 anys, es pot presentar?

Sí, però necessita una autorització del Consell Escolar del CPMT per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà dirigida remetent aquest model a la secretaria del centre (secretariacpmt@cpmt.es), dins del termini que finalitza el 5 de maig.
En tot cas, els alumnes majors de l’edat idònia concorreran en llistats separats als alumnes amb edat idònia, i quedaran sempre per baix en l’orde d’adjudicació de places vacants.

Procediment d’inscripció a les proves

El calendari d’inscripció canvia cada any i ve determinat per la Conselleria d’Educació.

Convocatòria de JunyConvocatòria de Setembre
La convocatòria es fa pública a començaments de Maig.La convocatòria es fa pública a començaments de Maig.
Les Inscripcions es realitzen la segona quinzena de Maig.Les inscripcions es realitzen a començaments de Juliol.
Les proves tenen lloc la segona quinzena de Juny.Les proves tenen lloc la primera quinzena de Setembre.
Les dates concretes es publicaran a la nostra pàgina d’actualitat.Les dates concretes es publicaran a la nostra pàgina d’actualitat.

La inscripció és un procés regulat per la Conselleria i es realitza telemàticament, a la web https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17074
La taxa d’inscripció a les proves són 50,58 € (preus 2022) i es paga de manera telemàtica al mateix tràmit.
Una vegada feta la inscripció, cal passar pel centre a entregar la documentació que s’indica a continuació, o bé enviar-la al correu electrònic secretariacpmt@cpmt.es.

Documentació necessària per a realitzar la inscripció

 • DNI o document acreditatiu de l’edat.
 • Resguard de la inscripció telemàtica.
 • Resguard del pagament de la taxa d’inscripció.
 • Document acreditatiu de bonificació de taxes, si s’escau (familia nombrosa, monoparental, etc.)
 • Fotocòpia en paper de les obres que es presentaran a la prova.

En què consisteix la prova?

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis: Llenguatge musical, primera vista instrumental i interpretació. La prova es realitza de manera individual a cada alumne amb un tribunal composat per tres professors del centre que fan d’examinadors, dos de l’instrument (o instruments afins) i un professor de Llenguatge Musical. La prova consta dels següents exercicis, els quals són eliminatoris.

 • Llenguatge Musical: L’aspirant ha de demostrar els seus coneixements conforme als continguts terminals de Llenguatge Musical de 4t curs dels Ensenyaments Elementals. Comprenen continguts de teoria i pràctica de lectura i dictat musical. L’examen està dividit en tres apartats, cadascun dels quals es qualifica del 0 al 10. La qualificació final serà la que resulte d’aplicar el següent pes ponderat de cada apartat:
  • A. Capacitat auditiva: 30 % de la nota final. L’aspirant realitza un examen escrit amb dos exercicis: a) El tribunal toca dos fragments d’entre 4 i 8 compassos i l’aspirant haurà de determinar la tonalitat (i el mode: major/menor) i el compàs en què està el fragment. b) L’aspirant realitza un dictat rítmico-melòdic a una veu, on ha de omplir els espais buits d’un fragment musical. Al següent enllaç es pot veure un model de l’examen de dictat.
  • B. Coneixements teòrics: 30 % de la nota final. L’aspirant realitza un examen escrit d’acord amb els continguts terminals. Al següent enllaç es pot veure un model de l’examen de teoria.
  • C. Lectura rítmica y ritmico-melòdica: 40 % de la nota final. El tribunal proposa tres fragments musicals l’aspirant:
   • Una lectura rítmica, d’entre 12 i 16 compassos de durada, amb canvi de clau de Sol a Fa i canvi de compàs simple a compost. S’haurà de llegir el nom de les notes i la rítmica, però sense entonació. Model de lectura rítmica
   • Lectura melòdica 1: d’entre 8 i 12 compassos de durada, a cappella, clau de Sol, fins una alteració a l’armadura i sense canvi de compàs. Aquesta lectura s’haurà d’entonar. Model de lectura melòdica 1.
   • Lectura melòdica 2: d’entre 8 i 12 compassos de durada, a cappella, clau de fa en quarta, fins a tres alteracions a l’armadura i sense canvi de compàs. Aquesta lectura s’haurà d’entonar. Model de lectura melòdica 2.
 • QUALIFICACIÓ FINAL = 0’30•A + 0’30•B + 0’40•C 
 • Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada al moment, d’acord als criteris d’avaluació i continguts terminals de 4t d’ensenyaments elementals. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar la lectura, després del qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.
 • Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparats prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals de 4t d’ensenyaments elementals. D’entre aquestes tres obres, el tribunal en triarà una per a ser interpretada. L’aspirant ha de tocar sense cap tipus d’acompanyament instrumental, llevat dels alumnes de Cant, que comptaran amb un acompanyant dotat pel centre.
 • En el cas de l’especialitat de Cant, hi ha les següents instruccions específiques:
  • En la prova d’interpretació s’han d’interpretar 2 obres lliures, de les quals una serà una cançò en valencià o castellà (o en la llengua pròpia en el cas d’aspirants estrangers) i un altra obra del periode clàssic en italià.
  • En la prova de llenguatge musical realitzarà les proves de teoria, dictat i lectura a primera vista.
  • NO es fa la prova específica de lectura a primera vista.

Com es qualifica la prova?

Cadascuna de les parts es qualifica de l’1 al 10, redondejada amb un decimal si fora necessari. Es obligatori obtindre un 5 o més a cadascuna de les proves per poder aprovar l’accés. La nota final de la prova resultarà de la mitjana aritmètica dels tres exercicis, redondejada amb dos decimals.

Publicació del llistat d’aspirants aprovats.

Els resultats provisionals de la prova es publicaran com a màxim dos dies després al dia de la prova als taulons d’anuncis del centre i a la pàgina web, en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. En el cas dels alumnes amb edat major de la considerada idònia, les seues qualificacions seran publicades en una llista apart. Les persones interessades podran interposar reclamació contra el llistat provisional en el termini de tres dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació, per mitjà d’un escrit dirigit a la direcció del centre. Una vegada resoltes les reclamacions, la direcció publicarà el llistat definitiu d’aspirants amb plaça i l’horari de matriculació al centre. Si l’alumne aprova la prova però no arriba a obtindre plaça, quedarà en llista d’espera per si es produïren baixes o renúncies de matrícula. Aquestes llistes d’espera caduquen el 31 de desembre de l’any de realització de la prova.

Continguts de les proves i models d’examen

Als següents enllaços podreu trobar els continguts terminals d’accés a cada curs i models d’examen de llenguatge musical