Premis Professionals de Música

Els Premis professionals de música estan regulats per l´orde 76/2014 de la Conselleria d´Educació i es celebra anualment den dos fases, la fase de centre i la fase autonòmica.

Fase de centre

Quins premis hi ha?

Existeix Premi Professional per a cada una de les assignatures instrumentals, i també per a les assignatures de Història de la Música, Fonaments de Composició i Música de Cambra.

Qui es pot presentar?

Els premis professionals estan destinats a alumnes que finalitzen els seus estudis dels Ensenyaments Professionals. Per a poder presentar-se al premi extraordinari en la fase de centre, cal obtindre les seguents qualificacions:

Instruments:

 • Un 9 o més en la nota d´instrument en els cursos 5é i 6é dels  Ensenyaments Professionals.
 • Una nota mitjana de 8 o més entre totes les assignatures  de 5é i 6é (les convalidades no comptaran per a la elaboració de la nota mitjana)

Fonaments de Composició:

 • Un 9 o més en la nota de Anàlisii en 5é i 6é dels Ensenyaments Professionals.
 • Un 9 o més en la nota de Fonaments de Composició.
 • Una nota mitjana de 8 o més entre totes les assignatures de 5é i 6é (les convalidades no comptaran per a la elaboració de la nota mitjana)

Història de la Música:

 • Un 9 o més en la nota de Historia de la Música en els cursos 5é i 6é dels Ensenyaments Professionals.
 • Una nota mitjana de 8 o més entre totes les assignatures de 5é i 6é (les convalidades no comptaran per a  la elaboració de la nota mitjana).

Música de Cambra:

 • Un 9 o més en la nota de Música de Cambra als cursos 5é i 6é d’Ensenyaments Professionals.
 • Un 8 o més en la nota d’Instrument de 6é curs d’Ensenyaments Professionals.
 • Una nota mitjana de 8 o més entre totes les assignatures de 5é i 6é (les convalidades no comptaran per a la el·laboració de la nota mitjana).

Documentació necessària per a realitzar la inscripció:

 • Sol·licitud degudament emplenada (Annex I, pàgina 11)
 • Fotocòpies de les obres que composen el programa de concert, o fotocòpies del tema a exposar en el cas de Història de la Música.

En què consisteix la prova?

Instruments i Música de Cambra:

 • Interpretació d’un programa de concert d’almenys tres obres, moviments o estudis de diferents estils i amb un grau de dificultat corresponent al 6é curs d’Ensenyaments Professionals. El programa ha de durar més de 30 minuts, i el temps màxim d’interpretació a la prova serà de 30 minuts, a juí del tribunal.
 • En el cas de Música de Cambra, podran inscriure’s per a optar al Premi els grups formats per un mínim de dos alumnes. El grup ha d’estar format per alumnes del centre, tot i que no tots han de tindre els requisits per a optar al premi. El Premi s’atorgarà al grup cambrístic en general, però, específicament a cada membre que reunisca els requisits per aspirar a aquest premi, sempre que el seu nivell d’interpretació el faça mereixedor del premi individualment, encara que se’l valore dins del grup.

Història de la Música:

 • Exercici d’una audició comentada, contextualitzant l’obra o el fragment dins del moment històric, mitjançant un comentari escrit, detallant els aspectes estètics i històrics rellevants, adequat al nivell de segon curs de l’assignatura d’Història de la Música d’ensenyances professionals de música. La duració de l’exercici serà de 2 hores, com a màxim.
 • Desenrotllament d’un tema del currículum o d’una part, adequat al nivell de segon curs de l’assignatura d’Història de la Música d’ensenyaments professionals de música. Haurà de presentar el tema desenrotllat en format paper i digital, amb l’índex i la bibliografia corresponents, i haurà de realitzar l’exposició oral del tema. La duració de l’exercici serà, com a màxim, d’1 hora, tenint en compte que una vegada finalitze l’exposició, el tribunal podrà realitzar qüestions sobre el tema a l’aspirant, durant un temps màxim de 15 minuts.

Fonaments de Composició:

 • Anàlisi escrita harmònica, formal i estètica d’una peça o fragment, adequat al nivell de segon curs de l’assignatura d’Anàlisi d’ensenyaments professionals proposada pel tribunal. La duració de l’exercici serà d’un màxim de 2 hores.
 • Exercici de composició: elaboració d’una partitura per a la plantilla vocal o instrumental que es determine, composta en estil lliure sobre un tema donat pel tribunal, amb una extensió mínima de cinquanta compassos. La duració de l’exercici serà d’un màxim de 4 hores.

Premis i veredicte del tribunal

El tribunal, composat per 5 professors de l’especialitat o departament, entre els quals no pot estar el professor que haja impartit docència directa sobre l’aspirant a l’últim curs, i qualificarà la prova amb una puntuació de l’1 al 10 amb aproximació de 2 decimals com a màxim, i publicarà un acta amb les qualificacions de tots els aspirants ordenades de major a menor i indicant la distinció obtinguda.

Les distincions que es poden obtindre són:

 • Premi extraordinari: Només un per especialitat o modalitat. Pot quedar desert si cap aspirant obté una puntuació de 8’5 punts o superior.
 • Mencions d’honor: Un màxim de dues per especialitat o modalitat.

CALENDARI

El calendari corresponent a cada any i la convocatòria concreta dels premis es publicaran a la secció Actualitat de la nostra pàgina d’inici. 

Fase Autonòmica

Qui es pot presentar?

Aquells alumnes que hajen obtingut el Premi Professional al Conservatori en la fase Centre, podran optar al premi Professional de Música a nivell autonòmic.

Documentació necessària per a realitzar la inscripció:

 • Sol·licitud degudament emplenada (Annex I, pàgina 11).
 • Fotocòpia de l’acta dels Premis Professionals fase Centre (Annex II)
 • Certificat de expedient acadèmic de l’aspirant, que especifique la nota mitjana obtinguda als dos últims cursos d’ensenyaments professionals
 • Els aspirants portaran tres fotocòpies de les obres del programa que presenten, i les hauran d’aportar el mateix dia de la prova, a l’hora de realitzar l’exercici d’anàlisi.

En què consisteix la prova?

Instruments i Música de Cambra:

 • Anàlisi escrita harmònica, formal i estètica d’una obra o fragment. La duració de l’exercici serà de 2 hores.
 • Interpretació d’un programa de concert d’almenys tres obres, moviments o estudis de diferents estils i amb un grau de dificultat corresponent al 6é curs d’Ensenyaments Professionals. El programa ha de durar més de 30 minuts, i el temps màxim d’interpretació a la prova serà de 30 minuts, a juí del tribunal. Si les obres duen acompanyament instrumental, l’aspirant estarà obligat a aportar-ho pel seu compte.
 • En el cas de Música de Cambra, podran inscriure’s per a optar al Premi els grups formats per un mínim de dos alumnes. El grup ha d’estar format per alumnes del centre, tot i que no tots han de tindre els requisits per a optar al premi. El Premi s’atorgarà al grup cambrístic en general, però, específicament a cada membre que reunisca els requisits per aspirar a aquest premi, sempre que el seu nivell d’interpretació el faça mereixedor del premi individualment, encara que se’l valore dins del grup.

Història de la Música:

 • Exercici d’una audició comentada, contextualitzant l’obra o el fragment dins del moment històric, mitjançant un comentari escrit, detallant els aspectes estètics i històrics rellevants, adequat al nivell de segon curs de l’assignatura d’Història de la Música d’ensenyances professionals de música. La duració de l’exercici serà de 2 hores, com a màxim.
 • Desenrotllament d’un tema del currículum o d’una part, adequat al nivell de segon curs de l’assignatura d’Història de la Música d’ensenyaments professionals de música. Haurà de presentar el tema desenrotllat en format paper i digital, amb l’índex i la bibliografia corresponents, i haurà de realitzar l’exposició oral del tema. La duració de l’exercici serà, com a màxim, d’1 hora, tenint en compte que una vegada finalitze l’exposició, el tribunal podrà realitzar qüestions sobre el tema a l’aspirant.

Fonaments de Composició:

 • Anàlisi escrita harmònica, formal i estètica d’una peça o fragment, adequat al nivell de segon curs de l’assignatura d’Anàlisi d’ensenyaments professionals proposada pel tribunal. La duració de l’exercici serà d’un màxim de 2 hores.
 • Exercici de composició: elaboració d’una partitura per a la plantilla vocal o instrumental que es determine, composta en estil lliure sobre un tema donat pel tribunal, amb una extensió mínima de cinquanta compassos. La duració de l’exercici serà d’un màxim de 4 hores.

Premis i veredicte del tribunal

El tribunal, composat per 7 membres a més dels especialistes que la Conselleria determine, qualificarà els diferents exercicis amb una puntuació de l’1 al 10 amb aproximació de 2 decimals com a màxim, i la nota final de la prova serà la mitjana aritmètica de la qualificació de cadascun dels exercicis, amb aproximació de fins a 4 decimals. El tribunal confeccionarà una llista amb les qualificacions parcials de tots els aspirants ordenades de major a menor i indicant la distinció obtinguda.

Les distincions que es poden obtindre són:

 • Premi extraordinari: Només un per departament i un per cada modalitat. Pot quedar desert, i en aquest cas podrà concedir-se a algun candidat d’altre departament o especialitat, sempre a proposta motivada del tribunal i respectant l’ordre de puntuació obtinguda.

L’alumnat premiat rebrà un diploma a l’excel·lència expedit per la Conselleria d’Educació i constarà mitjançant una diligència específica en el seu expedient acadèmic, i podrà representar a la Comunitat Valenciana en la convocatòria dels Premis Nacionals de Música.

CALENDARI

El calendari corresponent a cada any i la convocatòria concreta dels premis es publicaran a la secció Actualitat de la nostra pàgina d’inici.