MATRICULACIÓ 1rESO COL·LEGIS ADSCRITS

val-matricula-ESO-adscrits

INSTRUCCIONS PER A LA MATRICULACIÓ
CURS 2023-2024
ALUMNAT 1r ESO DELS COL·LEGIS ADSCRITS
en horari de 9:00 h a 13:30 h

 • 26 de juny. CEIP EL PLA.
 • 27 de juny. CEIP LLUIS VIVES.
 • 28 de juny. CEIP DAMA D’ELX.
 • 29 de juny. CEIP JORGE GUILLÉN.

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA.

Emplene la sol·licitud de matrícula que se li va entregar en el sobre de matrícula. Ha d’estar signada pel mare, pare o tutor/a legal de l’alumnes. En cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga tots dos progenitors hauran de signar la sol·licitud.

TAXES. QUAN VINGA Al CENTRE, pagament en EFECTIU.

 • AGENDA, CARNET ESCOLAR/FOTOCÒPIES, BIBLIOTECA: 10 €.
 • OPCIONAL. QUOTA AMPA: 20 € PER FAMÍLIA. La quota de l’AMPA es pot pagar en efectiu en el centro el dia de la matrícula. Què aporta l’AMPA?
  — Finança part de les activitats extraescolars (viatges, concursos, desplaçaments) i compres de material necessari per alc entre (projectors, altaveus, etc.)
  — Orla fotogràfica i gala de graduació de final de 4t ESO i 2n Batxillerat.

QUINS DOCUMENTS HA DE PORTAR?

 • Sol·licitud de matrícula impresa i signat pel pare, mare o tutor/a legal.
 • Sol·licitud emplenada d’accés a la WEB FAMÍLIA. https://ceice.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/sol-licitud_acces_web_familia.pdf
 • Fotocòpia de la següent documentació
  — Llibre de família
  — DNI, NIE, passaport, per totes dues cares, de l’alumne, pares i germans
  — Targeta SIP de l’alumne
  — Sentència de divorci o conveni regulador en cas de no convivència per motiu de separació, divorci o situació anàloga
 • Si ha al·legat les següents situacions, fotocòpia de la documentació justificativa:
  – Justificació de família nombrosa/monarental general o especial
  – Justificació de discapacitat del sol·licitant, pares o germans

FOTOGRAFIA

Alumnat de 1r ESO. En el moment de la matrícula se li prendrà una fotografia que s’incorporarà a la seua fitxa en Ítaca (l’aplicació de la Conselleria d’Educació) i al carnet escolar/fotocòpies.