Avaluació de Context- Informació a les famílies

Des del 15 de novembre i fins el 22 de desembre l’IES Veles e Vents del Grau de Gandia procedirà, seguint les instruccions de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, a participar en l’avaluació de context social i educatiu de l’alumnat. Hi participarà tot l’alumnat que cursa 4t d’ESO, 2n de batxillerat i 2n de Formació Professional Bàsica. La participació de l’alumnat consisteix en respondre a un qüestionari, de manera completament anònima. L’IES Velse e Vents organitzarà el calendari i l’horari per a què l’alumnat puga participar, acompanyat per professorat del centre, des de les aules d’informàtica de l’institut, i seguint totes les garanties del procés. La duració del qüestionari és inferior a una hora, motiu pel qual tindrà escàs impacte en les activitats lectives de l’alumnat.

Adjuntem carta de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa per a les famílies.

Sol·licitud per cursar el batxillerat en 3 anys

D’acord amb l’article 20 del decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat, els centres educatius podeu flexibilitzar el currículum de l’alumne o alumna que es trobe en alguna circumstància específica per blocs en tres cursos acadèmics:

 • Per tal d’afavorir l’assoliment de les competències del batxillerat, els centres educatius poden flexibilitzar el currículum, de manera que un alumne o alumna realitze el batxillerat per blocs en tres cursos acadèmics, en règim ordinari, sempre que les seues circumstàncies personals, permanents o transitòries ho aconsellen de manera que l’alumne o alumna curse menys matèries en cada curs
 • Podran acollir-se a aquesta mesura els qui es troben en alguna de les circumstàncies següents:
  • que cursen l’etapa de manera simultània als ensenyaments professionals de música o de dansa.
  • que acrediten la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment.
  • que requerisquen una atenció educativa diferent de l’ordinària perquè presenten alguna necessitat específica de suport educatiu.
  • que al·leguen altres circumstàncies degudament acreditades que justifiquen l’aplicació d’aquesta mesura d’acord amb els termes que disposa la normativa en matèria d’educació per a garantir la inclusió educativa.
 • La distribució de matèries i l’horari d’aquestes són els que disposa l’annex V del decret abans esmentat.
 • En termes de promoció, per a aquest alumnat, caldrà ajustar-se al que estableix l’article 43 d’aquest decret, però únicament en relació amb les matèries de cada bloc. En termes de permanència en l’etapa, s’aplicaran els mateixos criteris establits amb caràcter general en batxillerat

Les persones interessades que complisquen els requisits, o els seus familiars o representants legals en cas de ser menors d’edat, han de comunicar en secretaria si desitgen acollir-se a aquesta flexibilització del currículum.

Resolució provisional beques de transport ESO

A data de 7 de novembre de 2023 s’ha publicat el llistat amb la resolució provisional de beques de transport de l’ESO. El llistat es pot consultar en el tauler d’anuncis de Secretaria, en l’IES Veles e Vents del Grau de Gandia. Les persones interessades poden presentar al·legacions a la resolució provisional durant 10 dies hàbils.