Premis Extraordinaris de FP 2021

PER A L’ALUMNAT QUE VA FINALITZAR ELS ESTUDIS EN EL CURS 2020-21

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport convoca els premis extraordinaris de FP, corresponents al curs 20-21 amb la Resolució de 14 de juliol de 2021 (DOGV 19/07/2021).

Pot concórrer l’alumnat que durant el curs 20/21 haja finalitzat els seus estudis de FP en centres sostinguts amb fons públics i hagen obtés una qualificació final del cicle igual o superior a 8,5.

Per a sol·licitar la seua participació han de demanar cita prèvia mitjançant el correu 46022181.secret@gva.es per a presentar a la secretaria del centre, fins el 5 de novembre de 2021, la documentació que s’indica a continuació:

  1. Instància segons model que es publica en l’ANNEX II de la convocatòria.
  2. Breu currículum vitae basat en el model EUROPASS. Hauràs d’indicar els premis o beques que hages obtingut i altres mèrits que es desitgen al·legar (Veure criteris de valoració de la resolució).
  3. Original i fotocopia del DNI/NIE o targeta de residència en vigor (si s’escau), o bé fotocòpia compulsada.
  4. ANNEX III de autobarem. Sols s’acceptaran els mèrits si s’acrediten adjuntant fotocòpia compulsada (si l’interessat porta les fotocòpies i els originals es faran les compulses en l’institut).