Premis extraordinaris FP 2022

PER A L’ALUMNAT QUE VA FINALITZAR ELS ESTUDIS EN EL CURS 2021-22

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport convoca els premis extraordinaris de FP, corresponents al curs 21-22 amb la Resolució de 4 de juliol de 2022 (DOGV 07/07/2021).

Pot concórrer l’alumnat que durant el curs 21/22 haja finalitzat els seus estudis de FP en centres sostinguts amb fons públics i hagen obtés una qualificació final del cicle igual o superior a 8,5.

D’acord amb la convocatòria, es podrà concedir un premi extraordinari de grau mitjà i un premi de grau superior per cada família professional en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Per a sol·licitar la seua participació han de demanar cita prèvia mitjançant el correu 46022181.secretaria@edu.gva.es per a presentar a la secretaria del centre, fins el 4 de novembre de 2022, la documentació que s’indica a continuació:

  1. Instància segons model que es publica en l’ANNEX II de la convocatòria.
  2. Breu currículum vitae basat en el model EUROPASS. Hauràs d’indicar els premis o beques que hages obtingut i altres mèrits que es desitgen al·legar (Veure criteris de valoració de la resolució).
  3. Original i fotocopia del DNI/NIE o targeta de residència en vigor (si s’escau), o bé fotocòpia compulsada.
  4. ANNEX III de autobarem publicat en la convocatòria. Sols s’acceptaran els mèrits si s’acrediten adjuntant fotocòpia compulsada (si l’interessat porta les fotocòpies i els originals es faran les compulses en l’institut).