Oferta de treball: Professorat Imatge i So

Es convoca amb caràcter d’urgència una plaça de professorat especialista del mòdul de Color, Il·luminació i acabats 2D i 3D, del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació 3D.

Presentació de sol·licituds:

  • Termini: 5 dies hàbils des de la publicació d’aquest anunci (fins divendres 22 d’abril, inclòs).
  • Enviament de sol·licituds a l’adreça de correu electrònic 46022181.secretaria@edu.gva.es, adjuntant la documentació requerida.

Requisits dels aspirants:

  • Complir les condicions generals exigides per a l’ingrés en la funció pública docent (establides en l’art. 12 del RD 276/2007).
  • Experiència professional reconeguda en el camp laboral corresponent, fora de l’àmbit docent, amb dos anys d’exercici professional en els quatre anys immediatament anteriors al nomenament.
  • Posseir la competència i qualificació necessàries per a impartir els mòduls per als quals es precisa la contractació.

Documentació a presentar amb la sol·licitud:

  • DNI, passaport, NIE (identitat d’estranger).
  • Curriculum vitae i fotocòpia de mèrits.
  • Certificat de l’empresa on desenvolupe o haja desenvolupat la seua activitat professional.
  • Informe de vida laboral o certificació equivalent de la mutualitat laboral a la qual estiguera afiliat.