CFGS Administració i finances

QUINA TITULACIÓ S’OBTÉ

Títol Tècnic superior en ADMINISTRACIÓ I FINANCES.

COM S’ACCEDIX

Accés directe

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE / LOGSE.

Haver superat el segon curs d’altres modalitats de batxillerat experimental.

Tenir l’opció A o B de COU o el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Tenir una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l’any en curs.

QUE ESTUDIARÉ

El cicle és presencial. La duració és de 2000 hores repartides en dos cursos. Les classes son de matí de dilluns a divendres. Les classes comencen a les 8:30 i acaben a les 13:55. Els mòduls i la distribució horària setmanal es mostra en la taula següent.

Si ho desitges també podràs fer les pràctiques a l’estranger. Consulta ací els nostres programes europeus de FCT.

Primer curs:

Hores

Segon curs:

Hores

Gestió de la documentació jurídica i empresarial

3

Gestió de recursos humans

5

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

2

Gestió financera

6

Ofimàtica i procés de la informació

6

Comptabilitat i fiscalitat

6

Procés integral de l’activitat comercia

5

Gestió logística i comercial

4

Comunicació i atenció al client

5

Simulació empresarial

7

Formació i orientació laboral

3

Projecte d’Administració i Finances

40*

Anglés

3

Anglés tècnic

2

Anglés tècnic

3

Formació en Centres de Treball

400*

* Hores totals

QUE PUC FER EN ACABAR ELS ESTUDIS

Continuar estudiant

Accés a la universitat. Els tècnic superior de Formació Professional ingressen sense necessitat de superar la prova d’accés (Reial Decret 412/2014 que regula els procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau). La seva nota serà la del seu expedient acadèmic que podran millorar presentant-se a la fase voluntària de la Prova d’accés.

Accés a la funció pública

Accés a oposicions de funcionari de carrera de cossos o escales del grup B.

Accés al món laboral

Auxiliar administratiu.

Ajudant d’oficina.

Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments.

Administratiu comercial.

Auxiliar administratiu de gestió de personal.

Auxiliar administratiu de les administracions públiques.

Recepcionista.

Empleat d’atenció al client.

Empleat de tresoreria.

Empleat de mitjans de pagament.