Sol·licitud d’exempció de Valencià

Pot sol·licitar l’exempció de Valencià l’alumnat nouvingut que s’escolaritza per primera vegada en un centre ubicat a la Comunitat Valenciana, en 1r o 2n de Batxillerat i que no haja cursat mai Valencià o equivalent. i també aquells altres que puguen acreditar residencia temporal a la Comunitat Valenciana.

La persona sol·licitant, o bé l’alumna/l’alumne si és major d’edat, ha de presentar la sol·licitud en la secretaria del centre educatiu on s’ha matriculat, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre després d’haver sigut informat per l’equip directiu. Quan la matrícula es realitza fora del període ordinari es disposa de 15 dies naturals per a la realització dels tràmits.

A aquest enllaç trobarás el model de sol·licitud i més informació:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=235

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE LA MATÈRIA DE VALENCIÀ.

  • Fotocòpia del DNI/NIE/PASSAPORT de la persona que firma la sol·licitud (pare o mare del alumne).
  • Fotocòpia del DNI/NIE/PASSAPORT de l’ alumne/a.
  • Certificat d’empadronament, que haurà de ser actual i original, on apareguen tant qui subscriu como l’alumne/a, la data d’alta en el padró i el lloc de procedència.
  • Original i fotocòpia de la certificació dels estudis estrangers.
  • Convalidació d’estudis estrangers (Original i còpia).