Professorat

INFORMACIÓ DE PROFESSORS PER DEPARTAMENT INFORMACIÓ DE TUTORS

INFORMACIÓ DE PROFESSORS PER DEPARTAMENT
ANGLÉS Atenció a pares/mares
   Montse Albert Beltrán mm.albertbeltran@edu.gva.es
   Francisco Cristobal Abad Vicens fc.abadvicens@edu.gva.es
   Ludmila Agulló Llópis l.agullollopis@edu.gva.es
   Desiré LLorca Linares d.llorcalinares@edu.gva.es
ARTS GRÀFIQUES Atenció a pares/mares
   Isabel Morente Ruíz i.morenteruz@edu.gva.es -
   Vicente Seguí Juan v.seguijuan@edu.gva.es -
   Manuel Torró Quinto m.torroquinto@edu.gva.es
ARTS PLÀSTIQUES Atenció a pares/mares
   Talia Bas Roa t.basroa@edu.gva.es
   Carmen Calabuig Barceló mc.calabuigbarcelo@edu.gva.es
   Verónica Ortuño Monge v.ortuno@edu.gva.es
   Arantxa Ferrer Carrasco a.ferrercarrasco@edu.gva.es
BIOLOGIA Atenció a pares/mares
   Óscar Espi Pérez o.espiperez@edu.gva.es
   Emma Roig Molina e.roigmolina@edu.gva.es
   María Corbí Vicedo m.corbivicedo@edu.gva.es
   Ana Reig Azorín a.reigazorin@edu.gva.es
CASTELLÀ Atenció a pares/mares
   M.ª Desamparados Giner Mascarell ma.giner@edu.gva.es
   Ana Gisbert Palacios am.gisbertpalacios@edu.gva.es
   Patricia García Moya p.garciamoya@edu.gva.es
   Rosa Sanfrancisco Grau r.sanfranciscograu@edu.gva.es
   Ana Rodríguez Montoro a.rodriguezmontoro@edu.gva.es
ECONOMIA Atenció a pares/mares
   Andrea Gilabert Brotons a.gilabertbrotons@edu.gva.es dimecres 11:05 a 12:00
EDUCACIÓ FÍSICA Atenció a pares/mares
   Miguel Mora Borrás m.moraborras@edu.gva.es
   Verónica Ponsoda Revert v.ponsodarevert@edu.gva.es
   Daniel Morales Guillem d.moralesguillem@edu.gva.es
FILOSOFIA Atenció a pares/mares
   Manuel Yera Lloret m.yeralloret@edu.gva.es
   Agustín Zaragozá Granell a.zaragozagranell@edu.gva.es
FÍSICA I QUÍMICA Atenció a pares/mares
   Vicente Moll Torregosa vm.molltorregrosa@edu.gva.es
   Mª José Llinares Parra mj.llinaresparra@edu.gva.es
   Mario Muñoz Bendicho m.munozbiendicho@edu.gva.es
FRANCÉS Atenció a pares/mares
   Carolina Martínez Miralles c.martinezmiralles@edu.gva.es
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Atenció a pares/mares
   Pepa Alabort Ribes j.alabortribes@edu.gva.es
   Diego Fernández Vilaplana dl.fernandezvilapl@edu.gva.es
   Belén Jiménez Muñoz mb.jimenezmunoz@edu.gva.es dilluns 12:00 a 12:55
   Aitana Ortiz Juan ma.ortizjuan@edu.gva.es divendres 11:05 a 12:00
   José Antonio Rubio Bernabeu ja.rubiobernabeu@edu.gva.es
GREC Atenció a pares/mares
   Toni Martí Cebrián a.marticebrian@edu.gva.es
INFORMÀTICA Atenció a pares/mares
   Patricia Pérez Vallés p.perezvalles@edu.gva.es
   Ignacio Alborch Sandoval i.alborchsandoval@edu.gva.es
   Jose V. Ferrero López jv.ferrerolopez@edu.gva.es
LLATÍ Atenció a pares/mares
   Carmen Pérez Calabuig c.perezcalabuig@edu.gva.es
MATEMÀTIQUES Atenció a pares/mares
   Romina Vilaplana Picornell r.vilaplanapicorne@edu.gva.es
   Juan Jorge Cuesta Soto jj.cuestasoto@edu.gva.es
   Paula Sanjuán Belda p.sanjuanbelda@edu.gva.es
   Jorge Ismael Mira Blasco ji.mira@edu.gva.es
MÚSICA Atenció a pares/mares
   Salvador Oliver Domingo s.oliverdomingo@edu.gva.es
   Jesús Martínez Vargas jf.martinezvargas@edu.gva.es
ORIENTACIÓ Atenció a pares/mares
   Sue soler Valls c.solervalls@edu.gva.es
   Cristina González Hurtado c.gonzalezhurtado@edu.gva.es
   Inmaculada Martínez Torró i.martineztorro@edu.gva.es
   Verónica Marchal Candalija v.marchalcandalija@edu.gva.es
RELIGIÓ Atenció a pares/mares
   Maria Ángeles Espinós Francés ma.espinos2@edu.gva.es
TECNOLOGIA Atenció a pares/mares
   Miguel Ángel Ochando Casasempere ma.ochandocasasemp@edu.gva.es
   Rosa Martí Moncho r.martimoncho@edu.gva.es
   Sílvia Álvarez Puig s.alvarezpuig@edu.gva.es
VALENCIÀ Atenció a pares/mares
   Sara Garcia i Pitxer s.garciapitxer@edu.gva.es
   Ester Anduix Alcaraz e.anduixalcaraz@edu.gva.es
   Paloma Ferrer Talens p.ferrertalens@edu.gva.es
   Lliris Santonja Ferrando ld.santonjaferrand@edu.gva.es
   Lidia Miró Durá l.mirodura@edu.gva.es

INFORMACIÓ DE TUTORS
Curs Tutor Contacte Atenció a pares/mares
1rESOA Ma del Pilar Segura Alcaraz mp.seguraalcaraz@edu.gva.es dimecres 12:00 a 12:55
1rESOB Óscar Espi Pérez o.espiperez@edu.gva.es divendres 12:00 a 12:55
1ESOC Ester Anduix Alcaraz e.anduixalcaraz@edu.gva.es dimarts 12:00 a 12:55
1ESOD Francisco Cristobal Abad VicensL fc.abadvicens@edu.gva.es dilluns 11:05 a 12:00
2ESOA Aitna Ortiz Juan ma.ortizjuan@edu.gva.es divendres 11:05 a 12:00
2ESOB Vicent Moll Torregrosa vm.molltorregrosa@edu.gva.es dimecres 09:50 a 10:45
2ESOC Romina Vilaplana Picornell r.vilaplanapicorne@edu.gva.es dimarts 11:05 a 12:00
3ESOA Nuria Verdú Verdú n.verduverdu@edu.gva.es dimecres 12:00 a 12:55
3ESOB Pau Cuesta Soto p.cuesta@edu.gva.es dimecres 11:05 a 12:00
3ESOC Ludmila Agulló Llópis l.agullollopis@edu.gva.es dilluns 11:05 a 12:00
4ESOA Pepa Alabort Ribes / Eva Brotons Fuentes e.brotons@edu.gva.es dimarts 11:05 a 12:00
4ESOB Miguel Ángel Ochando Casasempere ma.ochandocasasemp@edu.gva.es dimecres 11:05 a 12:00
4ESOC Rosa Sanfrancisco Grau r.sanfranciscograu@edu.gva.es dimecres 11:05 a 12:00
1r FPB Artes Gráficas Manuel Torró Quinto m.torroquinto@edu.gva.es dimecres 13:15 a 14:10
2n FPB Artes Gráficas Ma Paloma Balaguer Rodríguez mp.balaguerrodrigu@edu.gva.es -
1r BAA Agustín Zaragozá Granell a.zaragozagranell@edu.gva.es divendres 11:05 a 12:00
2n BAAA Verónica Ortuño Monge v.ortuno@edu.gva.es dimecres 11:05 a 12:00
2n BAC Manuel Yera Lloret m.yeralloret@edu.gva.es dimecres 09:50 a 10:45
2n BAHC Soraya-Teresa Pellicer Pastor st.pellicerpastor@edu.gva.es dijous 9:50 a 10:45