Professorat

INFORMACIÓ DE PROFESSORS PER DEPARTAMENT INFORMACIÓ DE TUTORS

INFORMACIÓ DE PROFESSORS PER DEPARTAMENT
ANGLÉS Atenció a pares/mares
   Montse Albert Beltrán mm.albertbeltran@edu.gva.es
   Francisco Cristobal Abad Vicens fc.abadvicens@edu.gva.es
   Ludmila Agulló Llópis l.agullollopis@edu.gva.es
   Desiré LLorca Linares d.llorcalinares@edu.gva.es Dilluns 8:55 - 9:50 h.
ARTS GRÀFIQUES Atenció a pares/mares
   Isabel Morente Ruíz i.morenteruz@edu.gva.es -
   Vicente Seguí Juan v.seguijuan@edu.gva.es -
   Manuel Torró Quinto m.torroquinto@edu.gva.es Dilluns 8:55 - 9:50 h.
ARTS PLÀSTIQUES Atenció a pares/mares
   Talia Bas Roa t.basroa@edu.gva.es Dijous 11:05-12:00h
   Carmen Calabuig Barceló mc.calabuigbarcelo@edu.gva.es Dimecres 11:05-12:00 h.
   Verónica Ortuño Monge v.ortuno@edu.gva.es Dimarts 12.00h - 12.55h
   Arantxa Ferrer Carrasco a.ferrercarrasco@edu.gva.es Dijous 12:00 - 12:55
BIOLOGIA Atenció a pares/mares
   Óscar Espi Pérez o.espiperez@edu.gva.es Divendres 11-05-12:00h
   Emma Roig Molina e.roigmolina@edu.gva.es Dimecres 9:50-10:45h
   María Corbí Vicedo m.corbivicedo@edu.gva.es Dimarts 13:15 - 14:10h
   Ana Reig Azorín a.reigazorin@edu.gva.es Dijous 13:15 - 14:10
CASTELLÀ Atenció a pares/mares
   M.ª Desamparados Giner Mascarell ma.giner@edu.gva.es
   Ana Gisbert Palacios am.gisbertpalacios@edu.gva.es Divendres 11-05-12:00h
   Patricia García Moya p.garciamoya@edu.gva.es Dilluns 12:00 - 12:55
   Rosa Sanfrancisco Grau r.sanfranciscograu@edu.gva.es
   Ana Rodríguez Montoro a.rodriguezmontoro@edu.gva.es
ECONOMIA Atenció a pares/mares
   Andrea Gilabert Brotons a.gilabertbrotons@edu.gva.es Dimarts 9:50h - 10:45h
EDUCACIÓ FÍSICA Atenció a pares/mares
   Miguel Mora Borrás m.moraborras@edu.gva.es Dimarts 9:50h - 10:45h
   Verónica Ponsoda Revert v.ponsodarevert@edu.gva.es
   Daniel Morales Guillem d.moralesguillem@edu.gva.es Dilluns 12:00 - 12:55
FILOSOFIA Atenció a pares/mares
   Manuel Yera Lloret m.yeralloret@edu.gva.es Dijous 09:50 a 10:45 h.
   Agustín Zaragozá Granell a.zaragozagranell@edu.gva.es Dimarts 8:55 - 9:50 h.
FÍSICA I QUÍMICA Atenció a pares/mares
   Vicente Moll Torregosa vm.molltorregrosa@edu.gva.es Dimarts 11:05-12h
   Mª José Llinares Parra mj.llinaresparra@edu.gva.es Dimecres 9:50-10:45h
   Mario Muñoz Bendicho m.munozbiendicho@edu.gva.es Dimecres 9:50-10:45h
FRANCÉS Atenció a pares/mares
   Carolina Martínez Miralles c.martinezmiralles@edu.gva.es
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Atenció a pares/mares
   Pepa Alabort Ribes j.alabortribes@edu.gva.es Dimecres, 8'55-9'50h
   Diego Fernández Vilaplana dl.fernandezvilapl@edu.gva.es
   Belén Jiménez Muñoz mb.jimenezmunoz@edu.gva.es
   Aitana Ortiz Juan ma.ortizjuan@edu.gva.es
   José Antonio Rubio Bernabeu ja.rubiobernabeu@edu.gva.es Dimecres, 12,00-12,55 h
GREC Atenció a pares/mares
   Toni Martí Cebrián a.marticebrian@edu.gva.es Dimecres 11:05h - 12:00h
INFORMÀTICA Atenció a pares/mares
   Patricia Pérez Vallés p.perezvalles@edu.gva.es Divendres 9:50h - 10:45h
   Ignacio Alborch Sandoval i.alborchsandoval@edu.gva.es Divendres 8:50h - 9:50h
   Jose V. Ferrero López jv.ferrerolopez@edu.gva.es Dilluns 13:15 - 14:10h
LLATÍ Atenció a pares/mares
   Carmen Pérez Calabuig c.perezcalabuig@edu.gva.es Dimecres 09:50h -10:45h
MATEMÀTIQUES Atenció a pares/mares
   Romina Vilaplana Picornell r.vilaplanapicorne@edu.gva.es Dilluns 11:05-12:00h
   Juan Jorge Cuesta Soto jj.cuestasoto@edu.gva.es Dimecres 8:55 - 9:50 h.
   Paula Sanjuán Belda p.sanjuanbelda@edu.gva.es Dimarts 12:00h-12:55h
   Jorge Ismael Mira Blasco ji.mira@edu.gva.es Divendres, 8:55 - 9:50 h.
MÚSICA Atenció a pares/mares
   Salvador Oliver Domingo s.oliverdomingo@edu.gva.es Dijous 11:05 - 12:00h
   Jesús Martínez Vargas jf.martinezvargas@edu.gva.es Divendres 09:50h -10:45h
   Pepa Altabert Pastor mj.altabertpastor@edu.gva.es Dimarts, 8:55 - 9:50 h.
ORIENTACIÓ Atenció a pares/mares
   Sue soler Valls c.solervalls@edu.gva.es
   Cristina González Hurtado c.gonzalezhurtado@edu.gva.es
   Inmaculada Martínez Torró i.martineztorro@edu.gva.es
   Verónica Marchal Candalija v.marchalcandalija@edu.gva.es Divendres 12:00h-12:55h
   Sara Raigoso Cordero s.raigosocordero@edu.gva.es dijous de 8:55-9:50h
RELIGIÓ Atenció a pares/mares
   Maria Ángeles Espinós Francés ma.espinos2@edu.gva.es
TECNOLOGIA Atenció a pares/mares
   Miguel Ángel Ochando Casasempere ma.ochandocasasemp@edu.gva.es Dimarts 9:50h - 10:45h
   Rosa Martí Moncho r.martimoncho@edu.gva.es Dijous 13:15 - 14:10
   Sílvia Álvarez Puig s.alvarezpuig@edu.gva.es Dimarts 11:05-12h
VALENCIÀ Atenció a pares/mares
   Sara Garcia i Pitxer s.garciapitxer@edu.gva.es Dimarts 9:50h - 10:45h
   Ester Anduix Alcaraz e.anduixalcaraz@edu.gva.es Divendres 12:00h-12:55h
   Paloma Ferrer Talens p.ferrertalens@edu.gva.es Divendres 11-05-12:00h
   Lliris Santonja Ferrando ld.santonjaferrand@edu.gva.es
   Lidia Miró Durá l.mirodura@edu.gva.es Dijous 11-05-12:00h

INFORMACIÓ DE TUTORS
Curs Tutor Contacte Atenció a pares/mares
1rESOA Sílvia Àlvarez Puig s.alvarezpuig@edu.gva.es Dimarts 11:05-12:00h
1rESOB Óscar Espi Pérez o.espiperez@edu.gva.es Divendres 11:05-12:00h
1rESOC Ester Anduix Alcaraz e.anduixalcaraz@edu.gva.es Divendres 12:00h-12:55h
1rESOD Belén Jiménez Muñoz mb.jimenezmunoz@edu.gva.es
2nESOA Aitna Ortiz Juan ma.ortizjuan@edu.gva.es
2nESOB Lliris Santonja Ferrando ld.santonjaferrand@edu.gva.es
2nESOC Daniel Morales Guillem d.moralesguillem@edu.gva.es Dilluns 12:00-12:55h
2nESOD Vicent Moll Torregrosa vm.molltorregrosa@edu.gva.es Dimarts 11:05-12:00h
3rESOA Jorge Mira Blasco ji.mira@edu.gva.es Divendres 8:55 - 9:50 h
3rESOB Ana Reig Azorín a.reigazorin@edu.gva.es Dijous 13:15-14:10h
3rESOC PDC Rosa Sanfrancisco Grau r.sanfranciscograu@edu.gva.es
4tESOA Paula Sanjuan Belda p.sanjuanbelda@edu.gva.es Dimarts 12.00h-12.55h
4tESOB Pepa Alabort Ribes j.alabortribes@edu.gva.es Dimecres, 8:55-9:50h
4tESOC Agustín Zaragozà Granell a.zaragozagranell@edu.gva.es Dimarts, 8:55 - 9:50 h.
1r FPB Artes Gráficas Vicente Seguí Juan v.seguijuan@edu.gva.es -
2n FPB Artes Gráficas Manuel Torró Quinto m.torroquinto@edu.gva.es Dilluns 8:55 - 9:50 h.
1r BATX. ARTS Vernica Ponsoda Revert v.ponsodarevert@edu.gva.es -
1r BATX. CIÈNCIES José Vicente Ferreo López jv.ferrerolopez@edu.gva.es Dilluns 13:15 - 14:10h
1r BATX. MIXTE Manuel Yera Lloret m.yeralloret@edu.gva.es Dijous 09:50 a 10:45 h.
2n BATX. ARTS Verónica Ortuño Monge v.ortuno@edu.gva.es Dimarts 12.00h - 12.55h
2n BATX. MIXTE Sara Garcia i Pitxer s.garciapitxer@edu.gva.es Dimarts 9:50h - 10:45h