Professorat

INFORMACIÓ DE PROFESSORS PER DEPARTAMENT INFORMACIÓ DE TUTORS

INFORMACIÓ DE PROFESSORS PER DEPARTAMENT
ANGLÉS Atenció a pares/mares
   Montse Albert Beltrán mm.albertbeltran@edu.gva.es dimarts 13:15 a 14:10
   Francisco Cristobal Abad Vicens fc.abadvicens@edu.gva.es dilluns 11:05 a 12:00
   Ludmila Agulló Llópis l.agullollopis@edu.gva.es dilluns 11:05 a 12:00
   José Victor Nácher Moltó jv.nachermolto@edu.gva.es dijous 11:05 a 12:00
ARTS GRÀFIQUES Atenció a pares/mares
   Imma Bononad Plancha i.bononadplancha@edu.gva.es -
   Ma Paloma Balaguer Rodríguez mp.balaguerrodrigu@edu.gva.es -
   Manuel Torró Quinto m.torroquinto@edu.gva.es dimecres 13:15 a 14:10
ARTS PLÀSTIQUES Atenció a pares/mares
   Soraya-Teresa Pellicer Pastor st.pellicerpastor@edu.gva.es dijous 9:50 a 10:45
   Carmen Calabuig Barceló mc.calabuigbarcelo@edu.gva.es dijous 12:00 a 12:55
   Verónica Ortuño Monge v.ortuno@edu.gva.es dimecres 11:05 a 12:00
   Nuria Verdú Verdú n.verduverdu@edu.gva.es dimecres 12:00 a 12:55
BIOLOGIA Atenció a pares/mares
   Óscar Espi Pérez o.espiperez@edu.gva.es divendres 12:00 a 12:55
   Emma Roig Molina e.roigmolina@edu.gva.es dimarts 08:55 a 09:50
   Ma Carmen Sevilla Fuster mc.sevillafuster@edu.gva.es dilluns 09:50 a 10:45
CASTELLÀ Atenció a pares/mares
   Celia Reverte Bernabeu c.revertebernabeu@edu.gva.es dilluns 12:00 a 12:55
   Ana Gisbert Palacios am.gisbertpalacios@edu.gva.es dijous 08:55 a 09:50
   Patricia García Moya p.garciamoya@edu.gva.es dilluns 12:00 a 12:55
   Rosa Sanfrancisco Grau r.sanfranciscograu@edu.gva.es dimecres 11:05 a 12:00
ECONOMIA Atenció a pares/mares
   Andrea Gilabert Brotons a.gilabertbrotons@edu.gva.es dimecres 11:05 a 12:00
EDUCACIÓ FÍSICA Atenció a pares/mares
   Miguel Mora Borrás m.moraborras@edu.gva.es divendres 08:55 a 09:50
   Inurvis Bello Rubio i.bello@edu.gva.es dilluns 12:00 a 12:55
FILOSOFIA Atenció a pares/mares
   Manuel Yera Lloret m.yeralloret@edu.gva.es dimecres 09:50 a 10:45
   Agustín Zaragozá Granell a.zaragozagranell@edu.gva.es divendres 11:05 a 12:00
FÍSICA I QUÍMICA Atenció a pares/mares
   Vicente Moll Torregosa vm.molltorregrosa@edu.gva.es dimecres 09:50 a 10:45
   Violeta López Canut v.lopezcanut@edu.gva.es dijous 11:05 a 12:00
FRANCÉS Atenció a pares/mares
   Carolina Martínez Miralles c.martinezmiralles@edu.gva.es dimecres 12:00 a 12:55
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Atenció a pares/mares
   Pepa Alabort Ribes / Eva Brotons Fuentes j.alabortribes@edu.gva.es / e.brotons@edu.gva.es dimarts 11:05 a 12:00
   Diego Fernández Vilaplana dl.fernandezvilapl@edu.gva.es dimarts 11:05 a 12:00
   Belén Jiménez Muñoz mb.jimenezmunoz@edu.gva.es dilluns 12:00 a 12:55
   Aitana Ortiz Juan ma.ortizjuan@edu.gva.es divendres 11:05 a 12:00
GREC Atenció a pares/mares
   Encarna Santos del Águila e.santosaguila@edu.gva.es dijous 09:50 a 10:45
INFORMÀTICA Atenció a pares/mares
   Ignacio Alborch Sandoval i.alborchsandoval@edu.gva.es dijous 09:50 a 10:45
   Jose V. Ferrero López jv.ferrerolopez@edu.gva.es dimecres 08:55 a 09:50
LLATÍ Atenció a pares/mares
   Carlos Martínez Valls c.martinezvalls@edu.gva.es dimecres 09:50 a 10:45
MATEMÀTIQUES Atenció a pares/mares
   Romina Vilaplana Picornell r.vilaplanapicorne@edu.gva.es dimarts 11:05 a 12:00
   Juan Jorge Cuesta Soto jj.cuestasoto@edu.gva.es dimarts 12:00 a 12:55
   Pau Cuesta Soto p.cuesta@edu.gva.es dimecres 11:05 a 12:00
   Paula Sanjuán Belda p.sanjuanbelda@edu.gva.es dimecres de 11:05 a 12:00
   Jorge Ismael Mira Blasco ji.mira@edu.gva.es dimecres 11:05 a 12:00
MÚSICA Atenció a pares/mares
   Lara Bellvis Pérez ml.bellvisperez@edu.gva.es dimarts 12:00 a 12:55
   Jesús Martínez Vargas jf.martinezvargas@edu.gva.es dilluns 11:05 a 12:00
ORIENTACIÓ Atenció a pares/mares
   Sue soler Valls c.solervalls@edu.gva.es dimarts 13:15 a 14:10
   Cristina González Hurtado c.gonzalezhurtado@edu.gva.es dimecres 09:50 a 10:45
   Gracia María Ripoll Mogort gm.ripollmogort@edu.gva.es
   Verónica Marchal Candalija v.marchalcandalija@edu.gva.es dimecres 12:00 a 12:55
RELIGIÓ Atenció a pares/mares
   Jenaro Enrique López Català je.lopezcatala@edu.gva.es dijous 09:50 a 10:45
TECNOLOGIA Atenció a pares/mares
   Miguel Ángel Ochando Casasempere ma.ochandocasasemp@edu.gva.es dimecres 11:05 a 12:00
   Rosa Martí Moncho r.martimoncho@edu.gva.es divendres 11:05 a 12:00
   Ma del Pilar Segura Alcaraz mp.seguraalcaraz@edu.gva.es dimecres 12:00 a 12:55
VALENCIÀ Atenció a pares/mares
   Carmina Martínez Gisbert c.martinezgisbert@edu.gva.es dilluns 11:05 a 12:00
   Ester Anduix Alcaraz e.anduixalcaraz@edu.gva.es dimarts 12:00 a 12:55
   Paloma Ferrer Talens p.ferrertalens@edu.gva.es dimarts 13:15 a 14:10
   Vicent Rico Bernabeu v.ricobernabeu@edu.gva.es dilluns 11:05 a 12:00

INFORMACIÓ DE TUTORS
Curs Tutor Contacte Atenció a pares/mares
1rESOA Ma del Pilar Segura Alcaraz mp.seguraalcaraz@edu.gva.es dimecres 12:00 a 12:55
1rESOB Óscar Espi Pérez o.espiperez@edu.gva.es divendres 12:00 a 12:55
1ESOC Ester Anduix Alcaraz e.anduixalcaraz@edu.gva.es dimarts 12:00 a 12:55
1ESOD Francisco Cristobal Abad VicensL fc.abadvicens@edu.gva.es dilluns 11:05 a 12:00
2ESOA Aitna Ortiz Juan ma.ortizjuan@edu.gva.es divendres 11:05 a 12:00
2ESOB Vicent Moll Torregrosa vm.molltorregrosa@edu.gva.es dimecres 09:50 a 10:45
2ESOC Romina Vilaplana Picornell r.vilaplanapicorne@edu.gva.es dimarts 11:05 a 12:00
3ESOA Nuria Verdú Verdú n.verduverdu@edu.gva.es dimecres 12:00 a 12:55
3ESOB Pau Cuesta Soto p.cuesta@edu.gva.es dimecres 11:05 a 12:00
3ESOC Ludmila Agulló Llópis l.agullollopis@edu.gva.es dilluns 11:05 a 12:00
4ESOA Pepa Alabort Ribes / Eva Brotons Fuentes e.brotons@edu.gva.es dimarts 11:05 a 12:00
4ESOB Miguel Ángel Ochando Casasempere ma.ochandocasasemp@edu.gva.es dimecres 11:05 a 12:00
4ESOC Rosa Sanfrancisco Grau r.sanfranciscograu@edu.gva.es dimecres 11:05 a 12:00
1r FPB Artes Gráficas Manuel Torró Quinto m.torroquinto@edu.gva.es dimecres 13:15 a 14:10
2n FPB Artes Gráficas Ma Paloma Balaguer Rodríguez mp.balaguerrodrigu@edu.gva.es -
1r BAA Agustín Zaragozá Granell a.zaragozagranell@edu.gva.es divendres 11:05 a 12:00
2n BAAA Verónica Ortuño Monge v.ortuno@edu.gva.es dimecres 11:05 a 12:00
2n BAC Manuel Yera Lloret m.yeralloret@edu.gva.es dimecres 09:50 a 10:45
2n BAHC Soraya-Teresa Pellicer Pastor st.pellicerpastor@edu.gva.es dijous 9:50 a 10:45