Funcions

Les nostres funcions com a Departament d'Orientació al centre es poden resumir en les següents tasques:

 1. Elaborar, d'acord amb les directrius establides per la comissió de coordinació pedagògica, i en col·laboració amb els tutors, les propostes d’organització de l'orientació educativa, psicopedagògica i professional, així com el pla d'acció tutorial,
 2. Coordinar, d'acord amb l’establert en els projectes curriculars d'etapa, l'orientació educativa, psicopedagògica i professional de l'alumnat, especialment en el que concerneix als canvis de cicle o etapa, i a l'elecció entre les diferents opcions acadèmiques, formatives i professionals.
 3. Contribuir al desenvolupament del pla d'orientació educativa i psicopedagògica, així com del pla d'acció tutorial,
 4. Elaborar la proposta de criteris i procediments previstos per a realitzar les adaptacions curriculars apropiades per a l'alumnat amb necessitats educatives especials,
 5. Promoure la investigació educativa i proposar activitats de perfeccionament.
 6. Col·laborar amb el professorat en la prevenció i detecció de problemes d'aprenentatge, i en la planificació i realització d'activitats educatives i adaptacions curriculars dirigides a l'alumnat que presente aquests problemes.
 7. Realitzar l'avaluació psicològica i pedagògica dels alumnes proposats per a programes de millora del rendiment o programes de reforç i planificar en col·laboració amb els departaments didàctics aquests ensenyaments, d'acord amb el currículum d'ESO.
 8. Assumir la docència dels grups d'alumnes que els siguen encarregats.
 9. Participar en l'elaboració del consell orientador al final de l'ESO.
 10. En alumnes de Formació Professional específica, coordinar l'orientació laboral i professional, i col·laborar amb altres Administracions o institucions.
 11. Elaborar propostes per al pla d'activitats del departament i, al final del curs, una memòria en la qual s'avalue el desenvolupament del mateix.
 12. Col·laborar amb els departaments didàctics i les Juntes de Professors, en la prevenció, detecció i valoració de problemes d'aprenentatge, en les mesures de flexibilització organitzativa, així com en la planificació i en el desenrotllament de les adaptacions curriculars dirigides als alumnes amb necessitats educatives especials, en situació de desavantatge social o bé aquells que presenten dificultats d'aprenentatge.
 13. Realitzar activitats educatives de suport per a alumnes amb necessitats educatives especials, per a alumnes que presenten problemes d'aprenentatge, bé directament o a través de l'assessorament i col·laboració amb el professorat dels departaments didàctics, quan l'especificitat dels continguts o altres circumstàncies així ho aconsellen
 14. Establir col·laboració amb les famílies per tal de millorar aspectes del desenvolupant acadèmic i personal dels nostres alumnes.