Beques Universitàries

 • PREVISIÓ CURS 2020 – 2021:
  • El Govern incrementa la inversió en el sistema de beques en un 22% fins a aconseguir 1.900 milions d'euros para més de 600.000 beneficiaris el pròxim curs 2020- 2021
   • Se suavitzen els requisits acadèmics (5 de nota per a matrícula i beca completa)
   • I en cursos posteriors disminuïxen els crèdits a superar i amb 5 de nota.
   • S'augmenta en 100 euros les quanties fixes.
   • S'eleva el llindar de renda mínim.
   • Augmenta la inversió destinada a persones amb discapacitat.
   • Més informació: (ACÍ)

 

 • CURS 2019 – 2020:
  • Termini de presentació - Fins al 15 d'octubre de 2019
  • Tipus de beques i quantia
 1. Quanties fixes. Seran les següents:
 • Beca de Matrícula. La quantia de la beca de matrícula cobrirà l'import dels crèdits matriculats per primera vegada en el curs.
 • Quantia fixa lligada a la renda de l'estudiant: 600 €.

Només per a les famílies que no superen el llindar 1 d'ingressos (Veure més avall)

 • Quantia fixa lligada a la residència de l'estudiant durant el curs escolar: 1.500€.

 

 1. Quantia variable. El seu import dependrà de la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant i de la seua renda familiar i es determinarà per mitjà de l'aplicació d'una fórmula. És a dir, millors notes i menys ingressos la quantia augmenta.

REQUISITS ACADÈMICS:

 • 1er curs de Grau:
  • Beca de matrícula: Els estudiants hauran d'acreditar una nota d'accés a la Universitat de 5 punts, excloent-ne la qualificació obtinguda en la fase específica. I un 6’50 per a accedir a la beca completa.
 • I en els següents cursos de Grau, tenen dret a matrícula gratuïta:
Branca de coneixement Percentatge de crèdits a superar
Arts i humanitats 90%
Ciències socials i jurídiques 90%
Ciències de la salut 80%
Ciències 65%
Enginyeries i arquitectura 65%

 

 • I per a la resta de quanties:
Branca de coneixement Percentatge de crèdits a superar O bé superar el percentatge de crèdits: ... i obtindre una nota mitjana de:
Arts i humanitats 100% 90% 6’50
Ciències socials i jurídiques 100% 90% 6’50
Ciències de la salut 100% 80% 6’50
Ciències 100% 80% 6
Enginyeries i arquitectura 85% 65% 6

 

TORNAR LA QUANTIA DE LA BECA:

Els beneficiaris de les dites beques, deuran, a més, superar com a mínim el 50 per 100 dels crèdits o assignatures en què s'hagueren matriculat. En el supòsit d'ensenyances de les branques de Ciències i d'Ensenyances Tècniques, el percentatge mínim a superar serà del 40 per cent. L’incompliment d'esta última obligació comportarà el reintegrament de tots els components de la beca a excepció de la beca de matrícula.

 

 

 

REQUISITS ECONÒMICS – UMBRALS DE RENDA FAMILIAR:

NOTA: Estes quantitats es refereixen a la base imposable del IRPF. Caldrà incloure també els béns patrimonials. I aplicar possibles deduccions: família nombrosa... Els llindars de renda establits són els següents:

Famílies de... Umbral 1 Umbral 2 Umbral 3
2 membres 7278 22.594 24.089
3 membres 10.606 30.668

 

32.697
4 membres 13.909 36.421 38.831
5 membres 17.206 40.708 43.402
6 membres 20.430 43.945 46.853
Que dona dret a...      
Beca de matrícula
Quantia fixa associada a la renda No No
Quantia variable associada a la residència No
Quantia variable No

 

 • Calculadora de beques: (ACÍ)