Protecció de dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).

Registre d’Activitats de Tractament (RAT)

 • Activitats i Jornades
 • Alumnat
 • Arxiu fotogràfic i audiovisual
 • Autoritzacions
 • Comunicació institucional i Promoció del centre
 • Contractació
 • Escrits de sol.licitud, esmena i al.legacions, i Declaracions responsables
 • Expedients disciplinaris
 • Gestió de bretxes de seguretat
 • Gestió de cita prèvia
 • Gestió de drets de protecció de dades
 • Gestió econòmica i pressupostària y Pagaments a tercers
 • Intervenció en gestió d’ajudes, beques i subvencions
 • Pràctiques formatives d’alumnat d’FP
 • Pràctiques formatives universitàries
 • Prevenció de la violència i millora de la convivència
 • Professorat
 • Protocol Covid-19 per als Centres Educatius Públics GVA i Gestió de la vacunació del personal dels centres
 • Proves i acreditacions
 • Queixes, suggeriments i agraïments
 • Reclamacions
 • Trasllats d’expedients