Normes d’ús de les taquilles

L’alumnat matriculat en aquest centre, soci/a de l’AMPA i que haja optat per llogar una TAQUILLA, es regirà per les següents normes:

 1. Dins el sobre de la matricula inclourà, a més del justificant d’haver fet efectiva la quota de I’AMPA, l’acceptació d’estes normes i la còpia de l ‘ingrés de l’import de lloguer de la taquilla (també es podrà dipositar a la bústia de l’AMPA situada al costat de la Secretaria del centre).

  COMPTE AMPA: Caixa Popular

  IBAN: ES12 3159 0065 4225 8188 4125

  Avinguda Hispanitat, 20 – Alcoi

  CONCEPTE: Taquilla + Nom i cognoms de l’alumne/a + Curs i grup

  IMPORT: 10€ + 5€ de fiança

 2. Les taquilles estan en règim de lloguer per un import de 10€ + 5€ de fiança, que serà tomada al finalitzar el curs a l’entrega de les claus i del cadenat a l’AMPA
 3. La taquilla està destinada al dipòsit del material escolar, no fent-se responsable el centre ni l’AMPA de possibles robatoris d’aquest o altre material. L’alumne és el responsable de la taquilla assignada i la seua conservació, aixi com la custòdia de la clau del cadenat. En qualsevol moment, podrà anul·lar-se l’adjudicació de la taquilla per un mal ús i pels desperfectes que es causen, havent d’abonar l’alumne adjudicatari la reparació d’aquests d’aquests danys.
 4. En cas excepcional en què s’haja de fer una inspecció de taquilla, aquesta es fara en presència de l’alumne/a.
 5. Ningú podrà col·locar un cadenat propi a les taquilles, només podran usar-se els cadenats numerats i lliurats per l’AMPA.
 6. La cessió de la taquilla es realitza per un període de temps igual a la durada del curs escolar, per la qual cosa, en la data que s’indique (propera a l’últim dia lectiu), es buidaran totes les taquilles i es tornaran les claus i el cadenat al responsable encarregat de l’AMPA. La taquilla haurà de tornar-se en les mateixes condicions que es va lliurar al començament del curs (sense ratlles, taques, adhesius, escrits …) en cas contrari, no es tornara la fiança.
 7. La taquilla podrà ser compartida. però sempre sota la responsabilitat de l’alumne que figure registrat com a titular d’esta.

LA JUNTA DE L’AMPA