Avaluació i Promoció

PROMOCIÓ PROMOCIÓ EXCEPCIONAL REPETICIÓ DE CURS CERTIFICAT D’ESTUDIS CONSELL ORIENTADOR

 

PROMOCIÓ
Les decisions sobre promoció de l’alumnat s’adoptaran en l’última sessió d’avaluació, ordinària i extraordinària, de cada curs escolar, en el context del procés d’avaluació contínua i en els termes següents:

Les decisions seran adoptades de manera col•legiada pel conjunt del professorat, ( a falta d’això , s’adoptarà per majoria simple amb el vot de qualitat del tutor o tutora del curs) tot i atenent a l’assoliment dels objectius de l’etapa i al grau d’adquisició de les competències clau corresponents.

PROMOCIÓ DE CURS ( art 1.2.)

1. Alumne amb totes les matèries aprovades

2. Alumne amb avaluació negativa en dues matèries que no siguen Valencià:Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques ( Matemàtiques, Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics o Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats).

PROMOCIÓ EXCEPCIONAL
1. Avaluació negativa simultània en TRES O MÉS MATÈRIES i que DUES de les matèries amb avaluació negativa que NO SIGUEN Valencià:Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques( Matemàtiques, Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics o Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats)

2. Avaluació negativa simultània en DUES matèries de les següents: Valencià:Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques( Matemàtiques, Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics o Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats)

3. L’alumnat que curse un programa per a la millora de l’aprenentatge ha de tindre avaluació positiva almenys en dos àmbits.

CONDICIONS

La decisió de promocionar un alumne/ una alumna de manera excepcional la prendrà l’equip docent de manera col·legiada i votació nominal dels seus membres, i en el cas que no hi haja acord, la decisió s’adoptarà per majoria simple.

Que l’equip docent considere que l’alumne podrà seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seua evolució acadèmic.

Que s’apliquen a l’alumne o alumna les mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador.

REPETICIÓ DE CURS
1. Avaluació negativa en TRES O MÉS MATÈRIES

2. Avaluació negativa simultània en DUES matèries de les següents: Valencià:Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques( Matemàtiques, Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics o Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats)

La mesura de repetició de curs podrà ser aplicada:

1. Una vegada en el mateix curs

2. Dos vegades en l’etapa ( en cas que la segon repetició es produïsca en 3r o 4t de l’ESO, l’alumne/ l’alumna tindrà dret a romandre en l’ESO fins els dénou anys d’edat complits l’any que finalitze el curs).

3. Excepcionalment un alumne/ una alumna podrà repetir una segona vegada 4t de l’ESO si no ha repetit en els cursos anteriors.

Aquesta mesura haurà d’anar acompanyada d’un pla específic personalitzat, orientat a superar les dificultats detectades en el curs anterior

Aquestos plans seran elaborats per l’equip docent de cada grup d’acord amb els criteris elaborats per la comissió de coordinació pedagògica, i amb l’assessorament, si escau, del personal docent especialista del departament d’orientació.

 

CERTIFICAT D’ESTUDIS
S’expedirà a aquell alumnat que no obtinga el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i tindrà caràcter oficial i validesa a tot l’estat espanyol.
CONSELL ORIENTADOR
Segons s’estableix en l’apartat 7 de l’article 22 del Reial decret 1105/2014 al final de cada un dels cursos de l’educació secundària obligatòria s’entregarà als pares, mares o representants legals de cada alumne o alumna un consell orientador.