Tecnología

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

blog Tecnologia

1r. ESO

Tècniques d’Estudi: 

 1. Introducció
 2. Hàbits d’Estudi
 3. Mapes Mentals
 4. El Subratllat
 5. El Resumen

3r. ESO

 1. Sistema Dièdric
 2. Escales (1) || Escales (2)
 3. Exercicis de Vistes || Exercicis de Vistes (2) || Exercicis de Vistes (3) ||Exercicis de Vistes (4) ||
  Programa Vistes
 4. Acotació (1) || Acotació (2) || Acotació (3) || Acotació (4)

4t. ESO

 1. Instruccions ús i pagament llibre multimèdia
 2. Apuntes Electricidad
 3. Instal·lacions en Habitatges
 4. Exercicis Electricitat IES Hernández Pérez
 5. Web del profesor Antonio Bueno
 6. Conceptos Básicos Electricidad Examen
 7. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
 8. Instrucciones Técnicas Complementarias REBT
 9. Projecte Reòstat
 10. Vídeo Quadre General Protecció (UPV)
 11. Vídeos Curs Electrònica Bàsica
 12. Cursillo Electrónica Práctica (José Aladro)
 13. Electrònica Analògica: Unió PN Com funciona un diode? || Placa Protoboard
 14. Reparación y mantenimiento de móviles: Funcionamiento de la red || Componentes de móviles y tablets || Conceptos básicos de electrónica || Electrónica analógica || Electrónica Digital || Uso del multímetro || Cargador, circuitos de carga y batería || Módulo de procesamiento y memoria
 15. Electrònica Digital (Unicoos)

BATXILLERAT

1r. Batxillerat

Tecnologia Industrial I

 

Curs 2015-2016

1. Currículum LOMQE || Competències Bàsiques

2.- Materials per Blocs de Continguts del Currículum

2.1.- Bloc 1: Productes tecnològics.

2.2.- Bloc 2: Introducció a la ciència dels materials

2.3.- Bloc 3: Màquines i sistemes

2.4.- Bloc 4: Procediments de fabricació

2.5.- Bloc 5: Recursos energètics

2.6.- Bloc 6: Bloc 6: Elements transversals a l’assignatura

Criteris Treball Documentació

3.- Projecte

3.1.- Placa Arduino: Documental || Curs d’Arduino || Manual de Programació || Manual Arduino (molt recomanable)

3.2.- Cubo de Leds: Cómo hacer un cubo de leds 4x4x4 con Arduino

3.3.- Ambilight amb Arduino


 

Cursos anteriors al 2015-16

2. Apunts i webs Tecnologia:

4. Articles:  Mitos_y_realidades_tecnologicas (Daniel Tanuro) || Explicació mitos y realidades tecnológicas || Amenaza_de desastres en la Antardida (Daniel Tanuro)

5. Projecte Escalfador Solar: 1. Teoria per al disseny d’escalfadors solars d’aigua || 2. Disseny i construcció escalfador solar d’aigua || 3. Manual de Construccion de Colectores Solares Termicos || 4. Construcción experimental de tres calentadores de agua solares ||  5. Manual para construcción calentador solar con materiales reciclados || 6. Construcción calentador solar de circulación natural || 7. Presentació Projecte Professor || 8. Composició Grups Treball || 9. Esquema muntatge dipòsit gravetat || 10. Manual construcció escalfador solar baix cost || 11. Autoconstrucció escalfadors solars ||

6.- Projecte Robot Seguidor de Línia: 1. Esquema circuit no programable || 2. Fotos seguidor de línia || 3. Sensor infrarrojos CNY70

7.- Projecte Kart: Kartbuilding || Kartbuilding Blog

8.- Projecte Robot Laberint: 1. Manual Arduino || 2. Cucabot || 3. SuperRobotica || 4. Iniciación a la Robótica || 5. BricoGeek || 6. Memòria Universitat Tecnològica La Plata (Argentina) || 7. Robot Detector d’Obstacles (Electro-Geeks) || 8. PCF Robot de Laberinto (Projecte Final de Carrera) || 9. Curs d’Arduino || 10. Tutorial Robot Seguidor de Llum amb Arduino

 

 

2n. Batxillerat

Tecnologia Industrial II

Curs 2015-16

1.- Currículum LOE || Calendari Curs 2015-16

2.- Materials per Blocs de Continguts del Currículum

 • Bloc 1: Materials:
  Estructura interna i propietats dels materials: Enginyeria del Materials (UPV) ||
  Tècniques de modificació de les propietats.
  Oxidació i corrosió.
  Tractaments superficials.
  Distints procediments d’assaig i mesura de materials.
  Procediments de reciclatge de materials, importància econòmica.
  Normes de precaució i seguretat en el maneig de materials.
 • Bloc 2: Principis de màquines
  Conceptes Generals: Principis de Màquines. Conceptes bàsics (Plataforma Educativa Aragonesa) || Exercicis Resolts || Problemes Cicles Tèrmics || Conceptes termodinàmics, calor i fred 
  Motors tèrmics. Motors rotatius i alternatius. Aplicacions: Motores Térmicos  (Plataforma Educativa Aragonesa)
  Motors elèctrics; tipus i aplicacions.
  Circuit frigorífic. Bomba de calor. Elements i aplicacions.
  Energia útil. Potència d’una màquina. Parell motor en l’eix. Pèrdues d’energia en les màquines. Rendiment.
  Bloc 3: Sistemes automàtics
  Elements que componen un sistema de control: transductors i captador de posició, proximitat, moviment, velocitat, pressió i temperatura. Actuadors.
  Estructura d’un sistema automàtic. Entrada, procés, eixida. Sistemes de llaç obert. Sistemes realimentats de control. Comparadors.
  Muntatge i experimentació en simuladors de senzills circuits de control.
 • Bloc 4: Circuits pneumàtics i oleohidràulics
  Tècniques de producció de fluids. Circuits pneumàtics. Bombes i compressors d’aire. Circuits hidràulics. Fluids per a circuits hidràulics.
  Conducció de fluids. Cabal. Pressió interior. Pèrdues. Tècniques de depuració i filtrat.
  Elements d’accionament. Elements de regulació i control. Simbologia i funcionament.
  Circuits característics d’aplicació. Interpretació d’esquemes. Muntatge i instal·lació de circuits.
 • Bloc 5: Control i programació de sistemes automàtics
  Control analògic de sistemes. Exemples pràctics.
  Circuits lògics de combinacions. Portes i funcions lògiques. Procediments de simplificació de circuits lògics. Aplicació al control del funcionament d’un dispositiu.
  Circuits lògics seqüencials. Rellotge. Memòria. Registres. Diagrama de fases. Control programat. Programació rígida i flexible. El microprocessador. El microcontrolador. L’autòmat programable. Aplicació al control programat d’un mecanisme.

 

Cursos anteriors al 2015-16

 2. Apunts Generals de tota la Matèria

2.1. Apunts 2n Batxillerat (1) || IES Foramontanos (Cabezón de la Sal – Cantabria)

2.2. Apunts 2n Batxillerat (2) || Professor José Ramón López || Web LQTECNO (amb exàmens de selectivitat resolts o quasi…)

2.3.  Educación e ingeniería (Blog de Luis Miguel García)

2.4. Plataforma Educativa Aragonesa (Temes Tecnologia Industrial 2n Batxillerat)

2.5. Plataforma Educativa Aragonesa (Temes Electrotècnia 2n Batxillerat)

3. Apunts Específics per temàtiques

3.1. Ciència y Tecnologia dels Materials (Universitat de Cantàbria)

3.2. Passeig virtual per les estructures cristal·lines dels materials (Universitat de Sevilla)

3.3. Exemple càlcul densitats planar i lineal

3.4. Exemple càlcul factor empaquetament

3.5. Assaig de Fatiga (Vídeo UPV) || Disseny de peces d’acer a fatiga (Uni Oviedo)

3.6. Materials per a Enginyeria (Books Google – Contingut parcial del llibre)

3.7. Àlgebra de Boole: Àlgebra de Boole (Universitat Huelva) || Pàgina «Fundamentos Computadores» (UHU) || Àlgebra de Boole (Universitat Autònoma de Madrid) || Informàtica General (UAM) || Àlgebra de Boole (Universidad de Buenos Aires) || Departamento Computación (UBA) || Exercicis Electrònica Digital

3.8. Circuits Combinacionals (Antonio Martí i Luis Saiz- UPV): Codificadors || Decodificadors || Multiplexors || Composició de Multiplexors || Demultiplexors||

3.9. Circuits Seqüencials:  Circuits Seqüencials (Antonio Borrego)

3.10. Principis de Màquines: Vídeo «Les lleis de la termodinàmica» (I) (II)  y (III) ||Principis Màquines. Conceptes Bàsics || Conceptes Termodinàmics, calor i fred || Termodinàmica. Primer Principi (EUIT Forestal – UPM) || Termodinàmica. Segon Principi. (EUITF – UPM) || Màquines tèrmiques i Termodinàmica (IES Martínez montañés Sevilla) || Termodinàmica i les seues lleis (Jorge Ayala)

3.10.1. Motors tèrmics:  Classificació i parts fonamentals (PPS IES Iturralde Madrid) ||  Motors tèrmics de 4 temps i de 2 temps || Animacions: 4 temps – Cicle Otto || 4 temps – Cicle Diesel || 2 temps || Turborreactor ||

Taula Valors de la Constant R dels Gasos Ideals || Treball, energia interna i calor a les transformacions termodinàmiques || Cicle d’Otto (Vídeo) || Exercicis Cicle Otto || Apunts Motors Tèrmics


3.11.Motor Elèctrics: Vídeo 1 || Vídeo 2 || Vídeo 3 || Vídeo 4 ||  Vídeo 5 || Exercicis Motors Elèctrics (I) || Exercicis Motors Elèctrics (II) || Motors elèctrics de corrent continu || Motors de Corrent Altern || Formulari Exercicis Motors Elèctrics || Connexió Estrella-Triangle || Construcció Motor Elèctric || Tipologia Motors Corrent Continu || Característiques Usos Motors Electrics ||Manual de tipos de motores eléctricos, reconocimiento y sus aplicaciones en la industria || Control de Motors Elèctrics (molt complet) || Motors elèctrics (McGraw-Hill) || Màquines Elèctriques II (IES Cap de Llevant de Maó)

3.12. Sistemes Automàtics: Teoria General || Components (I) || Components (II) || Vídeo Planta Biodiesel || Vídeo Sistema Estabilitat Vehicle || Vídeo Regulador de Watt || Sensors i Transductors (I) || Sensors i Transductors (II) ||Sensors i Transductors (III) ||  Sensors i Transductors (IV) || Sensors i Transductors (V)

3.13. Pneumàtica: Vídeos Festo

4. Exàmens Selectivitat: 2006-2014 (Administració Autonòmica Valenciana)

Accés Cicles Formatius Grau Superior

1.- Orientacions Conselleria sobre les Proves Accés Tecnologia CF Grau Superior (Vàlides en 2012 encara que datades a 2010)2.- Exàmens Proves Accés Tecnologia CF Grau Superior: 2011 || 2010

Integra

Construcción Cajón Flamenco

Integra 2010 IES Henry Matisse || ¿Cómo hacer un cajón peruano? || Montaje cuerda del cajón || Como trabaja el artesano granadino Soler || Adrián Martínez artesano murciano de cajones ||