Ensenyaments Professionals

Proves d’ingrés als Ensenyaments Professionals

Per a aspirants entre els 12 i els 18 anys.

Per a accedir a primer curs o a qualsevol dels altres cursos dels Ensenyaments Professionals (EEPP) de dansa serà necessari superar una prova d’accés. Mitjançant aquesta prova es valorarà la maduresa, les aptituds i els coneixements per a cursar amb aprofitament les EEPP.

Les EEPP de dansa es cursaran ordinàriament entre els dotze i els díhuit anys, complits l’any natural d’inici i finalització, respectivament. L’inici de les EEPP amb menys de dotze o més de díhuit s’entendrà com a excepcional. Les proves es realitzaran en dues convocatòries: juny i setembre.

Finalment recordar que segons l’Ordre 49/2015, de 14 de maig que modifica l’Ordre 28/2011, d’11 de maig, l’alumnat no ha d’estar matriculat en cap altre conservatori o centre autoritzat de dansa en el cas de realitzar les proves d’accés a diferents cursos dels EEPP.

Novetats Proves d’ingrés als Ensenyaments Professionals