Dia i hora proves accés EEPP – 1a conv 2024-2025

1r CURS i VACANTS 

Les proves d’accés a 1r curs i vacants, de les diferents especialitats, es realitzaran els dies indicats en el següent llistat: 

Dia i hora proves accés 1r i vacants

30 minuts abans de l’inici de la seua prova, les/els aspirants hauran d’estar en l’exterior de l’edifici del conservatori acompanyades/ts per un familiar, on se’ls nomenarà per a procedir a registrar-se. Es requerirà la següent documentació:  

  • Inscripció telemàtica a la prova o proves que es desitja realitzar. (No els annexos de la llei), signada per tutor legal o tutors depenent de la situació.  
  • Pagament realitzat de la prova o proves sol·licitades. 
  • En cas de ser família nombrosa, monoparental… Original actualitzat i còpia del llibre o targeta oficials que ho acredite o no es podrà beneficiar dels descomptes oficials. 
  • Original i còpia del DNI de l’alumne (si no posseeix, s’entregarà només el llibre de família) 
  • Original i còpia del llibre de família 
  • Fotografia grandària carnet 

L’aspirant haurà de vindre vestida/t amb el vestuari indicat en els documents dels continguts de les proves disponibles en Proves – Professionals per a la realització del primer exercici de la seua prova. 

L’ordre de realització de les proves serà el següent: 

Un/a docent del centre acompanyarà a les/els aspirants a l’aula i els familiars esperaran en la part exterior de l’edifici. 

S’hauran de deixar les sabatilles i altres objectes en l’exterior de les aules. 

Les proves consten de diversos exercicis, amb caràcter eliminatori cadascun d’ells. En finalitzar cada exercici, es publicaran en els taulons de l’exterior del centre els llistats amb les qualificacions d’aquest, juntament amb el llistat d’aspirants que passen al següent exercici. 

Les/els aspirants que superen els exercicis pràctics, seran convocades/ts per a la realització dels teòrics en els dies indicats en el document “Dia i hora proves accés 1r i vacants” 

El 2 de juliol es publicarà en la pàgina web i en els taulons del centre, el llistat provisional d’aspirants ordenat de major a menor puntuació final.