Documents Informatius i d'organització

CALENDARI CURS 2022-2023 actualitzat 15/11/22


LLIBRES CURS 2022-2023 actualitzat 29/07/2022 hi ha hagut canvis en els llibres de text de Biologia: 1r i 3r d’ESO, 
en GH en 2n BAT i en 1r BAT s’ha afegit un llibre de lectura de Valencià i eliminat el llibre d’Anatomia Aplicada. 
També s’ha afegit el de Matemàtiques en 3r per a l’alumnat que ve de fora.

Reglaments, Protocols, Plans, Programes i Projectes de Centre

PEC  Projecte educatiu de centre

RRI Reglament de règim intern

Pla lingüístic de centre: 
              ESO
              BATXILLERAT
              CICLES

Pla d'acció tutorial

Programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular

Protocol de lliurament de còpia d'exàmens


(En procés d'elaboració) Pla per al  foment de la lectura

(En procés d'elaboració) Pla d'igualtat i convivència

(En procés d'elaboració) Pla d'atenció a la diversitat i  la inclusió educativa

(En procés d'elaboració) Pla d'orientació acadèmica i professional

(En procés d'elaboració) Transició entre nivells, etapes i modalitats d'escolarització

(En procés d'elaboració) Pla de formació permanent del professorat per al desenvolupament del projecte educatiu