Documents Informatius i d'organització

CALENDARI CURS 2021-2022 actualitzat 9/6/22


LLIBRES CURS 2021-2022: 
            ESO
            BATXILLERAT
            CICLES

Reglaments, Protocols, Plans, Programes i Projectes de Centre

PEC  Projecte educatiu de centre

RRI Reglament de règim intern

Pla lingüístic de centre: 
              ESO
              BATXILLERAT
              CICLES

Pla d'acció tutorial

Programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular

Protocol de lliurament de còpia d'exàmens


(En procés d'elaboració) Pla per al  foment de la lectura

(En procés d'elaboració) Pla d'igualtat i convivència

(En procés d'elaboració) Pla d'atenció a la diversitat i  la inclusió educativa

(En procés d'elaboració) Pla d'orientació acadèmica i professional

(En procés d'elaboració) Transició entre nivells, etapes i modalitats d'escolarització

(En procés d'elaboració) Pla de formació permanent del professorat per al desenvolupament del projecte educatiu