Documents Informatius i d'organització


Reglaments, Protocols, Plans, Programes i Projectes de Centre

PEC  Projecte educatiu de centre

NOF Normes d’organització i funcionament del centre 

Pla lingüístic de centre: 
              ESO
              BATXILLERAT
              CICLES

Pla d'acció tutorial

Programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular

Protocol de lliurament de còpia d'exàmens


(En procés d'elaboració) Pla per al  foment de la lectura

(En procés d'elaboració) Pla d'igualtat i convivència

(En procés d'elaboració) Pla d'atenció a la diversitat i  la inclusió educativa

(En procés d'elaboració) Pla d'orientació acadèmica i professional

(En procés d'elaboració) Transició entre nivells, etapes i modalitats d'escolarització

(En procés d'elaboració) Pla de formació permanent del professorat per al desenvolupament del projecte educatiu