TRANSPORT ESCOLAR

El llistat amb l’alumnat beneficiari i autoritzat està penjat al tauler d’anuncis de secretaria. Com els darrers cursos, l’alumnat autoritzat rebrà un full, que han de signar les famílies, ensenyar el primer dia al pujar a l’autobús i després deixar en la secretaria del centre (planta baixa)

Llistat de l’alumnat beneficiari a data 18/10/21

Normes de funcionament del transport i horari parades, ACÍ

Full d’autorització per eixir, a pare / mare / tutor/a legal