FCT

Tots els cicles formatius inclouen una fase de formació pràctica en l’empresa, aquesta fase es desenvolupa a través del mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT); no té caràcter laboral ni relació becaria i es realitza, una vegada superats tots els mòduls professionals del cicle formatiu, en l’entorn real de l’empresa.

Amb caràcter general es tracta d’estudiants matriculats en ensenyaments reglats que no tenen el caràcter de treballadors i por tant, no suposa cap retribució.

L’alumnat haurà de superar positivament la FCT per a obtindre qualsevol títol d’ensenyaments de Formació Professional.

  • Es designen  un Tutor del Centre Educatiu i un Tutor del Centre de Treball (instructor/a) per a definir el programa formatiu a realitzar por l’alumne/a, coordinar el seu desenvolupament, fixar les dates de les visites i avaluar la realització d’aquest, emetent els oportuns informes.

  • La duració del període de pràctiques, tant en grau mitjà com en grau superior, no pot superar les 400 hores.

  • La duració diària de la jornada de formació al centre de treball ha de ser igual o pròxima a l’horari laboral de l’empresa, generalment entre les 7 i les 22 hores, amb un màxim de 8 hores diàries.

  • Es realitzaran reunions de seguiment , periòdiques i obligatòries amb el tutor/a de FCT del centre educatiu.

  • L’activitat de l’alumne/a haurà d’ajustar-se amb el programa formatiu establit pel Tutor /a de FCT amb l’empresa col·laboradora, pel que s’evitaran tasques fora del perfil de qualificació associat al Cicle Formatiu corresponent.

La FCT es realitza al llarg del curs escolar, principalment en dos períodes:

  • Període de Setembre fins a Desembre.

  • Període de Març fins a Juny.

Els calendaris concrets de realització s’acorden entre els tutors del centre educatiu i de l’empresa conforme a les hores de cada perfil professional dins dels períodes anteriorment citats en un annex al conveni per a cada alumne/a.

L’empresa o entitat per a participar en aquestes pràctiques ha de realitzar prèviament el procediment de la signatura de l’acord o conveni, la qual cosa comprén un termini de temps, que s’ha de tindre en compte en l’hora d’iniciar la col·laboració amb el centre.