FCT DUAL

Formació Professional Dual

La FPDual és el conjunt d’accions formatives mixtes d’ocupació i Formació.

Els estudiants compatibilitzen l’activitat formativa amb la laboral. El percentatge de dualitat serà d’un mínim del 33% de les hores de formació i un màxim del 50% en funció de les característiques de cada mòdul professional i de l’empresa participant. L’activitat en el centre de treball es desenvoluparà mitjançant un contracte per a la formació i l’aprenentatge o mitjançant el règim de beques.

El centre educatiu recollirà les sol·licituds per a un determinat centre de treball i proposarà a l’empresa un nombre suficient d’alumnes per a la selecció final per part d’aquesta.

Si estàs cursant en el nostre Centre A qualsevol dels següents cicles:

La FPDual es realitza en empreses col·laboradores de manera remunerada mitjançant la concessió d’una beca.

El títol que obté l’alumnat serà el del cicle formatiu i a més un certificat emés pel centre que acredite la formació rebuda en l’empresa.

Si necessiteu més informació envieu un email: 46018621.fct@edu.gva.es