ADMISSIÓ ESO

Informació

Han de participar en el procés d'admissió d'ESO:

L'alumnat de 6è de Primària procedent del centre adscrit a l'IES Laurona (CEIP Sant Vicent Ferrer de Llíria) NO haurà de participar en el procediment d'admissió. Formalitzarà directament la matrícula en la secretaria de l'IES Laurona, del 22 de juny de 2023 al 5 de juliol de 2023.

La resta d'alumnat que vulga accedir al centre per primera vegada, haurà de participar en el procés d'admissió presentant una única sol·licitud per via telemàtica del 4 al 12 de maig de 2023.

El procés d'admissió en totes les etapes educatives es farà telemàticament. Per a fer-ho cal accedir en la pàgina web que ha habilitat la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, llegir acuradament tota la informació i seguir els passos que en la mateixa s'indiquen.

ATENCIÓ:  Per a l'alumnat que necessite ajuda per a utilitzar els assistents telemàtics, vos atendrem en els despatxos de direcció a  L'HORARI INDICAT ACÍ.

RECORDEU: Admissió NO significa matriculació. Són dos actes diferents: en el primer sol·licitem plaça i, si ens la concedeixen, formalitzem la matrícula. En la matrícula hem d'aportar tot el que ens demane el centre dins dels terminis establerts. Si no es formalitza la matrícula es perd la plaça adjudicada.

 

• Requisit acadèmic ESO (segons RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents):
1. Quan l’alumnat participant es desplace entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, el centre en què està matriculat enviarà, a través de l’aplicació informàtica ITACA, la informació relativa a la promoció o compliment del requisit acadèmic al centre al qual desitge incorporar-se, dins del termini establit en els annexos d’aquesta resolució.

2. L’alumnat participant inclòs en els col·lectius que s’indiquen a continuació ha d’aportar al centre de primera opció, i dins del termini marcat en els annexos d’aquesta resolució, l’acreditació expedida pel centre d’origen en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l’accés a l’ensenyament sol·licitat i, en el seu cas, la nota mitjana obtinguda:

– Alumnat no matriculat durant el curs 2021-2022 en centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

3. En cas que l’alumnat no poguera accedir al curs sol·licitat per no haver promocionat, s’entendrà que la seua sol·licitud es realitza per al mateix centre, però per al curs anterior al que inicialment va sol·licitar, per la qual cosa haurà d’acreditar el compliment del requisit acadèmic exigit per a l’accés a aquest curs.

4. No s’aplicarà el que es preveu en l’apartat anterior en els casos en què el canvi de curs també supose canvi d’etapa educativa.