FCT EUROPA

 

Inscripció per a FCT Europa

la present convocatòria 2019, l’alumnat interessat pot optar a una de les dues modalitats de beca, per a desenvolupar el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) a l’estranger: Regne Unit, Irlanda o França.

 • FCT Europa Total: con 75 dies de duració i un total de 400 hores laborables certificables.

 • FCT Europa Parcial: con 28 dies de duració i un total de 100 hores laborables certificables.

PERÍODE DE REALITZACIÓ

Aquestes pràctiques correspondran al mòdul professional FCT, que podrà realitzar-se en dos períodes:

 • Primer període: a partir de l’1 d’abril de 2019.

 • Segon període: a partir de l’1 de setembre de 2019.

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

El procediment d’inscripció que s’ha de seguir és el següent:

1. Emplenar la sol·licitud d’inscripció abans de les 23:59h del dia 25 de novembre de 2018. Accedeix a sol·licitud telemàtica:

http://eduwp.edu.gva.es/fcteu/es/centros.php

2. Adjuntar la següent documentació:

a) Curriculum vitae Europa en l’idioma corresponent, anglés si sol·licita realitzar el mòdul professional FCT a Regne Unit o Irlanda, o francés si sol·licita realitzar el mòdul professional FCT a França. Aquest document ha de ser adjunt en un arxiu format PDF con la següent nomenclatura:

NOMBREAPELLIDOSSOLICITANTE_CV.pdf

Accedeix a CV Europass: http://sepie.es/iniciativas/europass/cv.html#contingut

b) En el seu cas, còpia compulsada del certificat oficial acreditatiu del nivell de coneixement de l’idioma anglés i/o francés. Aquest document ha de ser adjunt en un arxiu format PDF nomenat de la següent manera:

NOMBREAPELLIDOSSOLICITANTE_CCIpdf

3. Una vegada emplenada la sol·licitud, es generaran dos resguards d’aquesta. L’alumnat haurà d’entregar un dels resguards al/a la coordinador/a FCT Europa del seu centre educatiu i l’altre resguard haurà de conservar-lo per a qualsevol incidència que puga sorgir durant tot el procés de selecció.

en cas de detectar qualsevol error una vegada generada la sol·licitud, l’alumnat sol·licitant haurà d’accedir novament al formulari i generar una nova sol·licitud que anul·larà l’anterior.

La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i acceptació del procediment de la presente convocatòria.

QUANTS DINERS ES NECESSITA?

Només es necessiten pagar les despeses personals, perquè l’estada a Europa inclou:

 • Viatge.

 • Allotjament.

 • Manutenció.

 • Transporte local des del lloc de residència fins a l’empresa on es realitza el mòdul professional FCT.

 • Segur.

REQUISITS DE L’ALUMNAT SOL·LICITANT

 1. Estar matriculat/a, l’any 2019, en un cicle formatiu de Formació Professional en un centre educatiu públic o privat concertat de la Comunitat Valenciana, tenint en compte que el/la alumne/a en el moment de ser adjudicada una vacant haurà de complir els requisits d’accés al mòdul professional de FCT, regulats en l’Ordre 77/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació.

 2. Estar en possessió de, almenys, un dels següents certificats:

  1. Certificat de superació dels diferents nivells dels ensenyaments d’idiomes, expedida por les Escoles Oficials d’Idiomes, con equivalència al nivell B1 de Marco Europeo Comú de Referència (MECR).

  2. Certificat expedit por les universitats del sistema educatiu espanyol i les institucions nacionals i estrangeres que es recullen en l’annex I de l’Ordre 17/2003, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Deporte.

  3. cas de mancar d’acreditació oficial serà necessari obtindre una qualificació positiva en les proves de nivell convocades a aquest efecte por el Servei de Gestió de Formació i Qualificació Professional i la regulació de la qual s’estableix en l’apartat huité de la presente resolució.

 3. Tindre entre 18 i 30 anys, complits abans de l’1 d’abril de 2019, per a l’alumnat que realitze el mòdul professional de FCT durant el primer període de realització del mateix i, abans de l’1 de setembre de 2019, per als qui ho realitzen durant el segon període de realització.

 4. cas de ser estudiant con nacionalitat no espanyola, l’adjudicació d’una estada per a la realització del mòdul de FCT de cicles formatius de Formació Professional a Europa es realitzarà en funció de l’Acord Schengen, la informació del qual es troba disponible en el següent enllaç: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/acuerdo-de-schenge

Així mateix, serà responsabilitat de l’estudiant con nacionalitat no espanyola, la realització de qualsevol tràmit relatiu a l’estada al país de destinació.

Per a qualsevol dubte, pot telefonar al 961 923 306/ 961 923 312 o enviar un correu electrònic a l’adreça: fcteuropa@gva.es