ADMISSIÓ BATXILLERAT

Informació

  • Han de participar en el procés d'admissió de Batxillerat:

- L'alumnat del centre que ha acabat 4t d'ESO ó 2n d'un cicle mitjà (CFGM) que vulga cursar primer de Batxillerat.
- L'alumnat que vol accedir al centre per primera vegada, a cursar primer o segon de Batxillerat.

  • Podran accedir al 1r de Batxillerat en possessió de qualsevol dels títols següents:

- Graduat en ESO.
-
Títol de Tècnic després de cursar la FPGM.
-
Títol de Tècnic Esportiu després de cursar les ensenyances esportives de GM.
-
Títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny podran accedir directament al 1r de Batxillerat de la modalitat d’Arts.

També podran accedir al 1r de Batxillerat amb estudis o títols equivalents, a efectes acadèmics, als anteriorment mencionats.

El procés d'admissió en totes les etapes educatives es farà telemàticament. Per a fer-ho cal accedir en la pàgina web que ha habilitat la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, llegir acuradament tota la informació i seguir els passos que en la mateixa s'indiquen.

ATENCIÓ: Per a l’alumnat que necessite ajuda per utilitzar els assistents telemàtics, vos atendrem als despatxos de direcció en L’HORARI INDICAT ACÍ

RECORDEU: Admissió NO significa matriculació. Són dos actes diferents: en el primer sol·licitem plaça i, si ens la concedeixen, formalitzem la matrícula. En la matrícula hem d'aportar tot el que ens demane el centre dins dels terminis establerts. Si no es formalitza la matrícula es perd la plaça adjudicada.

• Requisit acadèmic BATXILLERAT (segons RESOLUCIÓ de 28 de març de 2022, del director general de Centres Docents):

1. Quan l’alumnat participant es desplace entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, el centre en què està matriculat enviarà, a través de l’aplicació informàtica ITACA, la informació relativa a la promoció o compliment del requisit acadèmic al centre al qual desitge incorporar-se, dins del termini establit en els annexos d’aquesta resolució.

2. L’alumnat participant inclòs en els col·lectius que s’indiquen a continuació ha d’aportar al centre de primera opció, i dins del termini marcat en els annexos d’aquesta resolució, l’acreditació expedida pel centre d’origen en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l’accés a l’ensenyament sol·licitat i, en el seu cas, la nota mitjana obtinguda:

– Alumnat no matriculat durant el curs 2021-2022 en centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

– Alumnat que sol·licita plaça per a segon de Batxillerat.

–Alumnat que sol·licita plaça per a primer de Batxillerat i que durant el curs 2021-2022 no ha finalitzat un cicle de Formació Professional de grau mitjà o no ha estat matriculat en quart d’ESO.

3. En cas que l’alumnat no poguera accedir al curs sol·licitat per no haver promocionat, s’entendrà que la seua sol·licitud es realitza per al mateix centre, però per al curs anterior al que inicialment va sol·licitar, per la qual cosa haurà d’acreditar el compliment del requisit acadèmic exigit per a l’accés a aquest curs.

4. No s’aplicarà el que es preveu en l’apartat anterior en els casos en què el canvi de curs també supose canvi d’etapa educativa.

5. En el cas de l’alumnat que sol·licite plaça per a Batxillerat, tant per a primer com per a segon curs, la nota de referència serà la utilitzada per a l’accés inicial a primer curs.