Òrgan direcció

CÀRREC                                    NOM I COGNOM

Directora                                 Mª Dolores Morató Martínez

Vicedirectora                          Mª Dolores Gil Parras

Cap de estudis ESO/BAT       Salvador Martí Albert

Cap de estudis FP                   Salvador Colomer

Secretari                                  Jaume Murgui Rodriguez

Vicesecretaria                        Carmen Bernad