ADMISSIÓ

Informació

Has de participar en el procés d'admissió:

 • L'alumnat del centre que canvia d'estudis d'ESO a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
 • de FPB a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
 • de Cicles Formatius de Grau Mitjà a un altre Grau Mitjà o a un Grau Superior.
 • de Cicles Formatius de Grau Superior a un altre Grau Superior.
 • L'alumnat que vol accedir en el centre per primera vegada.

Per al curs 2022-2023, la normativa a aplicar en el procediment d’admissió és:

1. Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’accés, l’admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en la Comunitat Valenciana.

2. Decret 135/2014, de 8 d’agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

3. Decret 36/2020, de 13 de març, del Consell, de modificació del Decret 135/2014.

4. Ordre 73/2014, de 26 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica en la Comunitat Valenciana.

5. Instruccions de 16 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per les quals s’estableixen directrius sobre diversos aspectes relacionats amb l’alumnat que s’incorpora al sistema educatiu espanyol procedent de centres de titularitat estrangera o sistemes educatius d’altres països.

El procés d'admissió en totes les etapes educatives es farà telemàticament. Per a fer-ho s'ha d'accedir en la pàgina web que ha habilitat la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, llegir acuradament tota la informació i seguir els passos que en la mateixa s'indiquen.

Assistent d'admissió  (encara que pose telematrícula, realment, és teleadmissió)

 • Assistent a cicles de Formació Professional Bàsica
 • Assistent d'admissió a cicles de Grau Mitjà
 • Assistent d'Admissió a cicles de Grau Superior
 • Assistent d'Admissió a cicles modalitat semipresencial

RECORDEU: Admissió NO significa matriculació. Són dues actes diferents: en el primer sol·licitem plaça i, si ens la concedeixen, formalitzem la matrícula. En la matrícula hem d'aportar tot el que ens demane el centre dins dels terminis establits. Si no es formalitza la matrícula es perd la plaça adjudicada.

ATENCIÓ:  Per a l'alumnat que necessite ajuda per utilitzar els assistents telemàtics, vos atendrem als despatxos de direcció en l'horari indicat ací

Preinscripció i matrícula d'alumnat semipresencial

 • Tot l'alumnat matriculat en semipresencial ha de sol·licitar plaça obligatòriament per a continuar cursant els mòduls mitjançant l'assistent telemàtic de distància.
 • El període de preinscripció és del 19 de maig al 29 de maig de 2022
 • Haurà de seleccionar la casella d'haver cursat el mateix cicle a distància durant el curs 2021/22 per a tindre prioritat en l'elecció de places.
 • L'alumnat haurà de sol·licitar tots els mòduls que vulga cursar l'any vinent, inclosos aquells que no estiguen superats.
 • Els mòduls de FCT i Projecte no es poden sol·licitar a l'assistent telemàtic de distància.
 • L'alumnat de semipresencial que es matricule només del mòdul de FCT de 2n curs haurà d'utilitzar l'assistent telemàtic de Presencial.
 • En un mateix any acadèmic es podran cursar mòduls fins a un màxim de 1000 hores. En aquest comput no es tindran en compte les hores del mòdul de FCT.