Tutories

Cada grup-classe té assignat un professor/a tutor/a que es troba en relació permanent amb l’alumnat. Els tutors/es assignats a cada grup tenen una hora setmanal d’atenció a pares/mares.

Els tutors/es es reuniran amb tots els pares/mares dels alumnes del seu grup almenys una vegada a començament de curs (octubre) i una altra a la meitat (gener). A més, es reuniran tantes vegades com ho consideren oportú els pares o els tutors per a tractar assumptes relacionats amb la situació acadèmica i personal dels alumnes.

Tots els assumptes de tipus acadèmic i de comportament es tractaran primer amb el professorat implicat. En segon terme, es dirigiran al tutor/a. El centre compta amb un programa de mediació entre iguals per solventar i recolzar l’alumnat amb problemàtica d’aquest tipus.

És molt important que quan les famílies observen amonestacions i/o incidències, s’entrevisten amb el professor/a implicat o amb el tutor/a, ja que una acumulació d’amonestacions pot derivar en faltes lleus, greus o molt greus (susceptibles de sanció segons el Decret 246/19911, de 23 de desembre, sobre drets i deures de l’alumnat).

Captura de pantalla 2024-01-31 130033