Admissió

CALENDARI D'ADMISSIÓ 20-21

calendari admissió 20-21

Informació general

"Extracte de la normativa"

Aquest curs, el procediment d'admissió es tramitarà de manera electrònica.

La documentació que s'aporta normalment al procediment presencial, en aquesta ocasió es substituirà amb una declaració jurada com indiquen les instruccions. Però al formalitzar-se la matrícula haurà d'aportar-se al centre educatiu.

El formulari que es té que omplir per a l'admissió, només estarà en el web de la Conselleria. Hi haurà un formulari diferent per ensenyament (ESO-Batxillerat-FP).

Els centres educatius seràn centres d'atenció als usuaris per a aquell alumnat que només dispose de passaport.

És molt important que totes les sol·licituds incloguen un adreça electrònica on es puga informar de les incidències que puguen donar-se.

El requisit acadèmic, es tramitarà de manera interna entre els centres de la Comunitat valenciana, sempre que l'alumne estiguera escolaritzat el curs anterior.

En el cas que un alumne no procedisca de la comunitat valenciana, haurà d'aportar-lo presencialment al centre que hi haja triat com a primera opció abans de finalitzar el termini.

També ho hauran d'aportar-lo al centre el següent alumnat:

  • alumnat no matriculat el curs 19-20.
  • alumnat que sol·licite plaça en 2n batxillerat.
  • alumnat que sol·licite plaça en 1r batxillerat i no haguera acabat el curs 19-20 un cicle de grau mitjà o no haguera estat matriculat en 4t ESO.

Els llistats de admesos es publicaran en el web de la Conselleria i al tauler d'anuncis en front de la consergeria del centre.

Una vegada admesos, es matricularan en el termini indicat. No presentar-se en aquest termini es considerarà que renúncia a la plaça i eixirà vacant.

DOCUMENTACIÓ que s'ha d'aportar al formalitzar la matrícula:

  • documentació mencionada a la declaració jurada.
  • En cas de pares separats, aportar la firma i consignar les dades de la parella que no va formular la sol·licitud (menors d'etat)
  • L'alumnat que no procedisca d'un centre sostingut amb fons públics o de fora  de la Comunitat Valenciana, certificat de baixa del centre anterior.
  • Justificant de les taxes corresponents.
  • Fotocòpia del llibre de família
  • Informe de salut (imprescindible per a iniciar las classes)

Com tramitar la matrícula una vegada admés?

fes clic al següent enllaç: MATRÍCULA