Llistats definitius admesos i no admesos ESO, Batxillerat

23 de Juliol de 2021

Consulta els llistats. Si has estat admés pots matricular-te del 26 al 29 de juliol.

1ESO admés

1 ESO no admés

2ESO admés

2 ESO no admés

3 ESO admés

3 ESO no admés

4 ESO admés

BatH admés

BatC admés 

BatC no admés

 

Més informació

Llistats definitius admesos i no admesos a CCFF

22 de Juliol de 2021

Consulta els llistats. Si has estat admés pots matricular-te del 23 al 30 de juliol.

Admesos CFM

No admesos CFM

No admesos CFM (alfabètic)

Admesos CFS

No admesos CFS

Més informació

Llistats definitius admesos FPB

15 de Juliol de 2021

Consulta ací els llistats. Si has estat admés pots matricular-te del 16 al 22 de Juliol.

Més informació

Llistats provisionals admesos i no admesos ESO, Batxillerat

14 de Juliol de 2021

Batxillerat

ESO

Més informació

Llistes provisionals admesos i no admesos CCFF

13 de Juliol de 2021

1r Grau Mitjà no admesos

1r Grau Mitjà admesos

2n Grau Mitjà no admesos

2n Grau Mitjà admesos

1r Grau Superior no admesos

1r Grau Superior admesos

2n Grau Superior no admesos

2n Grau Superior admesos

Més informació

Llistats provisionals d’admesos Formació Professional Bàsica

7 de Juliol de 2021
Llistes provisionals FPB
Més informació

Obert el període de matrícula per al curs 21-22

26 de Juny de 2021

Més informació

Calendari proves extraordinàries ESO, 1r de Batxillerat

21 de Juny de 2021
Proves extraordinàries ESO 1r Bat 2021 (1)
Més informació

Graduació de 4t d’ESO

19 de Juny de 2021

 

Enhorabona a tots i totes.

Totes les fotos i vídeos en:

https://photos.app.goo.gl/hoVo15GEqY9uFQxS8

Més informació

Transport escolar col·lectiu curs 21-22

15 de Juny de 2021

Segons la RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableixen les condicionsper a ser alumnat usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2021-2022, les sol·licituts i forma de presentación, extracte dels punts 4,5 i 7 :

 

EXTRACTE:

 

  1. Persones beneficiàries. Requisits

 

c) Alumnat de Educació Secundària Obligatòria el domicili habitual del qual, acreditat degudament, estiga a una distància igual o superior a 3 km del centre educatiu en què estiga escolaritzat seguint la trajectòria de menor distancia accessible i segura.

 

  1. Autoritzacions especials

 

5.1. Amb caràcter excepcional es podrà autoritzar per a l’ús del servei de transport escolar a:

a) Alumnat amb dificultats especials d’accés al centre docent i que no complisca els requisits per a ser beneficiari del transport escolar.

b) Alumnat d’altres nivells d’ensenyament reglat (batxillerat, formació profesional) i especialmente aquell que residisca en zones rurals que no disposen de servei públic de transport regular que puga atendre les necessitats de l’alumnat.

sempre que hi haja disponibilitat d’acord amb el contracte subscrit per a la prestació del servei.

 

7.2. La forma de presentació serà la següent:

 

a) Alumnat que en el curs 2020-2021 ja va sol·licitar la prestació del servei complementari de transport:  

 

            a.1) Els pares, mares o tutors de l’alumnat que siguen usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, podran accedir a aquesta aplicación informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda de la prestació del servei complementari del transport escolar, on constaran pregravades les dades que obren en poder d’aquesta administració.

  • Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran d’imprimir, signar i presentar l’esborrany en el centre on estarà l’alumnat matriculat durant el curs 2021-2022, sense necessitat de presentar la documentació. EN AQUEST CAS, ENVIAR FOTO DEL ESBORRANY SIGNAT AL e-mail “iesbenicassim.secre@gmail.com”.
  • Si alguna de les dades que figuren en l’esborrany no és conforme, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, i ES PRESENTARÀ EN EL CENTRE EDUCATIU JUNTAMENT AMB LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA.

 

          a.2) Els pares, mares o tutors de l’alumnat que no siguen usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, podran sol·licitar en el centre educatiu on l’alumnat estiga matriculat, un esborrany de la sol·licitud de transport escolar col·lectiu, on constaran pregravades les dades que obren en poder d’aquesta administració. El centre entregarà un esborrany per a cada alumne/a encara que formen part de la mateixa unitat familiar. Si les persones sol·licitants de la prestació estan conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l’esborrany i presentar-lo en el centre on estarà l’alumnat matriculat durant el curs 2021-2022. En aquests casos,no caldrà aportar cap documentació justificativa.

 

b) Alumnat que en el curs 2020-2021 no va sol·licitar la prestació del servei complementari de transport ( i alumnat de nou ingrés en el centre):

La sol·licitud es realitzarà presentant l’annex I, emplenat, i adjuntant la documentació acreditativa que es requereix en aquesta resolución en el centre on estarà matriculat l’alumnat durant el curs 2021-2022.

 

En el cas que l’alumnat que forma part de la mateixa unitat familiar estiga escolaritzat en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud.

 

7.3. En tots els casos els terminis ordinaris de presentació seran des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució fins a la finalització del període de formalització de la matrícula (8 de juliol per a l’ESO I 29 de juliol nou alumnat i batxillertat)  si continua en el mateix centre, o durant el període de formalització de la matrícula en cas que canvie de centre educatiu.

Més informació