Transport Escolar

ALUMNAT USUARI DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU PER AL CURS 2023-2024.

Segons la RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableixen les condicions per a ser alumnat usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2023-2024, les sol·licituds i forma de presentació, extracte dels punts 4,5 i 7: 

EXTRACTE:

  1. Persones beneficiàries. Requisits

 c) Alumnat de Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat el domicili habitual del qual, acreditat degudament, estiga a una distància igual o superior a 3 km del centre educatiu en què estiga escolaritzat seguint la trajectòria de menor distancia accessible i segura. .

  1. Autoritzacions especials

5.1. Amb caràcter excepcional es podrà autoritzar per a l’ús del servei de transport escolar a:

a) Alumnat amb dificultats especials d’accés al centre docent i que no complisca els requisits per a ser beneficiari del transport escolar.

b) Alumnat d’altres nivells d’ensenyament reglat (formació professional) i especialment aquell que residisca en zones rurals que no disposen de servei públic de transport regular que puga atendre les necessitats de l’alumnat.

sempre que hi haja disponibilitat d’acord amb el contracte subscrit per a la prestació del servei.

7.2. La forma de presentació serà la següent:

a) Alumnat que en el curs 2022-2023 ja va sol·licitar la prestació del servei complementari de transport:  

            a.1) Els pares, mares o tutors de l’alumnat que siguen usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, podran accedir a aquesta aplicación informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda de la prestació del servei complementari del transport escolar, on constaran pregravades les dades que obren en poder d’aquesta administració.

  • Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran d’imprimir, signar i presentar l’esborrany en el centre on estarà l’alumnat matriculat durant el curs 2022-2023, sense necessitat de presentar la documentació. EN AQUEST CAS, ENVIAR FOTO DEL ESBORRANY SIGNAT Al e-mail “12005283.secretaria@edu.gva.es".
  • Si alguna de les dades que figuren en l’esborrany no és conforme, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, i ES PRESENTARÀ EN EL CENTRE EDUCATIU JUNTAMENT AMB LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA.

          a.2) Els pares, mares o tutors de l’alumnat que no siguen usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, podran sol·licitar en el centre educatiu on l’alumnat estiga matriculat, un esborrany de la sol·licitud de transport escolar col·lectiu, on constaran pregravades les dades que obren en poder d’aquesta administració. El centre entregarà un esborrany per a cada alumne/a encara que formen part de la mateixa unitat familiar. Si les persones sol·licitants de la prestació estan conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l’esborrany i presentar-lo en el centre on estarà l’alumnat matriculat durant el curs 2022-2023. En aquests casos, no caldrà aportar cap documentació justificativa.

b) Alumnat que en el curs 2022-2023 no va sol·licitar la prestació del servei complementari de transport ( i alumnat de nou ingrés en el centre):

La sol·licitud es realitzarà presentant l’annex I, emplenat, i adjuntant la documentació acreditativa* que es requereix en aquesta resolució en el centre on estarà matriculat l’alumnat durant el curs 2023-2024.

En el cas que l’alumnat que forma part de la mateixa unitat familiar estiga escolaritzat en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud.

*La documentació complementària a la sol.licitud annex I per tal de verificar el domicili és la següent:
  • DNI / NIE del sol.licitant (pare/ mare).
  • Factura de suministre (llum, aigua, internet, telèfon, etc.).
  • Si la direcció de la factura de suministre no coincideix amb la del DNI de la factura ademés el certificat d'empadronament de l'ajuntament.
  • En cas de que la vivienda estiga en lloguer a banda del DNI i el certificat d'empadronament el contracte de lloguer.
  • Altra documentació si és el cas: carnet de familia nombrosa, sentencia de separació, certificat atur pare o mare...

7.3. En tots els casos els terminis ordinaris de presentació seran des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució fins a la finalització del període de formalització de la matrícula (5 de juliol per a l’ESO i 2n de batxillerat I 25 de juliol nou alumnat  i 28 de juliol alumnat de 1r de batxillerat)  si continua en el mateix centre, o durant el període de formalització de la matrícula en cas que canvie de centre educatiu.