Prova accés a cicles

INSCRIPCIÓ (del 25 al 29 de maig 2020)

 

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant de la situació actual originada per la COVID-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretaria <12005283.secret@gva.es>

Què s'ha de presentar?

Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han d'enviar:

- En el cas de ser menor de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

- En el cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

- Declaració responsable que no es reuneixen els requisits d'accés directe i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle reuniren aquests requisits, renunciarien a l'accés per prova, encara en el cas d'haver-la superada, per a optar a les places d'accés directe. (Descàrrega el document)

- Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

- Tota la documentació s'ha d'enviar degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en què desitja fer la prova, en l'assumpte del qual han d'indicar les sigles PAC seguides del nom i els cognoms de la persona sol·licitant.

Calendari

  • Publicació llistats d'alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 10 de juny de 2020
  • Publicació llistats provisionals d'admesos: 10 de juny de 2020
  • Publicació llistats definitius d'admesos i exclosos: 19 de juny de 2020
  • PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR: l'1 i 2 de juliol 2020
  • PROVES GRAU SUPERIOR: l'1 i 2 de juliol 2020
  • Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau mitjà: 6 de juliol de 2020
  • Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau superior: 6 de juliol de 2020
  • Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior: del 18 de maig al 8 de juliol de 2020, tots dos inclusivament.
  • Publicació llistats definitivus qualificacions i lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: 10 de juliol de 2020