Ordenació i currículum – legislació vigent

DECRET 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat. [2022/7578] https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7578.pdf 

CORRECCIÓ d’errades del Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat 

https://dogv.gva.es/datos/2022/11/07/pdf/2022_10265.pdf

DECRETO 107/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. https://dogv.gva.es/datos/2022/08/11/pdf/2022_7573.pdf 

CORRECCIÓ d’errades del Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria 

https://dogv.gva.es/datos/2022/11/03/pdf/2022_10060.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2022, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2022-2023 impartan ciclos de Formación Profesional de grado básico, de grado medio, de grado superior y cursos de especialización. [2022/6899] 

https://dogv.gva.es/datos/2022/07/20/pdf/2022_6899.pdf

? Us presentem noucurriculum.es, un portal global adreçat a la comunitat educativa per a facilitar l’accés a la normativa i fer-la més entenedora.

? Hi trobareu informació sobre cada etapa educativa, amb els decrets corresponents, infografies, plantilles i molts més recursos.

? Tota la informació:
http://noucurriculum.es/