Banc de Llibres

Informació General

Normes d'actuació i ús dels llibres de text

Per a qualsevol incidència relacionada amb els llibres de text cal consultar amb la coordinadora del Banc de llibres que es troba a l'hora del pati el XXX a la porta vermella de la planta baixa al costat de l'ascensor.

A continuació teniu les normes bàsiques del programa de reutilització:

Tot l'alumnat que participe en el programa de reutilització de llibres tél dret a rebre un lot de llibres en bon estat. És deure de tot l'alumnat tindre cura i conservar els llibres en bones condicions, ja que, els llibres de text es reutilitzen per a altres companys i companyes, almenys durant 6 anys.

Per a garantir un òptim procés de préstec de llibres, la comissió de llibres exposa les següents normes d'actuació i ús dels llibres de text que són d'obligat compliment per tots els qui participen en el programa de reutilització:

1.-  El primer dia de classe, l'alumnat rebrà un lot amb els llibres corresponents al seu nivell.

2.-  Una vegada rebut els llibres, ha de posar el seu nom, curs, grup i any acadèmic al segell que apareix en la primera pàgina, mai a la tapa.

3.- És obligatori folrar els llibres durant la primera setmana del curs per a ajudar a la seua bona conservació, si no vol ser sancionat.

4.- Devolució dels llibres: En finalitzar cada curs, l'alumnat haurà de retornar els llibres que ha utilitzat durant el curs. També té obligació de retornar els llibres aquell/a alumne qui abandone els estudis en l'institut abans de finalitzar el curs. Els llibres retornats hauran d'estar en condicions aprofitables perquè altres alumnes els poden utilitzar.

5.- El professorat de les diferents assignatures valorarà l'estat dels llibres d'un en un (aprofitables o inservibles)

6.- Quan un alumne o alumna lliura un llibre no aprofitable (perquè ha fet un mal ús), no està folrat o no torna el llibre, haurà d'abonar una sanció a la comissió si no vol perdre el dret a continuar dins del programa de reutilització en el pròxim curs.