ESO
Educació Secundària Obligatòria

 

S'imparteix des dels 12, una vegada finalitzada l'educació primària, fins als 16 anys. L'escolarització és obligatòria i es desenvolupa en els Instituts d'Ensenyament Secundari.

L'ESO s'estructura en quatre cursos.

L'IES Violant de Casalduch compta amb els grups de PDC de 3r i 4t de PR4.

Organització de les assignatures i el nombre d'hores de cadascuna d'elles que s'imparteixen en aquest nivell educatiu.

1r ESO (LOMLOE)

MATÈRIA TRONCAL OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
BIOLOGIA I GEOLOGIA 3
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 3
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
MATEMÀTIQUES 3
ANGLÉS (LLENGUA ESTRANGERA) 3
EDUCACIÓ FÍSICA 2
MÚSICA 2
TECNOLOGIA I DIGITALITZACIÓ 2
PROJECTES INTERDISCIPLINARIS 2
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
TUTORIA 1
RELIGIÓ / VALORS ÈTICS 1
OPTATIVA (TRIAR UNA) HORES SETMANALS
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL EN PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA 2
LABORATORI D'ARTS ESCÈNIQUES 2
LABORATORI DE CREACIÓ AUDIOVISULA 2
TALLERS D'APROFUNDIMENT 2
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS 2
TALLER DE REFORÇ 2
TALLER D'APROFUNDIMENT 2
TALLERS DE RELCIONS DIGITALS RESPONSABLES 2
TOTAL: 30h

2n ESO (LOMCE)

MATÈRIA TRONCAL OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
FÍSICA I QUÍMICA 2
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 3
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
MATEMÀTIQUES 3
INGLÉS (LLENGUA ESTRANGERA) 4
MATÈRIA ESPECÍFICA OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
EDUCACIÓ FÍSICA 2
MÚSICA 2
TECNOLOGIA 2
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 2
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
TUTORIA 1
MATÈRIA ESPECÍFICA (TRIAR UNA) HORES SETMANALS
RELIGIÓ 1
VALORES ÈTICS 1
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA D'OPCIÓ (TRIAR UNA) HORES SETMANALS
CULTURA CLÀSSICA 2
INFORMÀTICA 2
INICIACIÓ A l'ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL 2
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS 2
TALLER DE REFORÇ 2
TALLER D'APROFUNDIMENT 2
PROJECTE INTERDISCIPLINARI 2
TOTAL: 30 h

3r ESO (LOMLOE)

MATERIA TRONCAL OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
BILOGIA I GEOLOGÍA 2
FÍSICA I QUÍMICA 2
GEOGRAFÍA I HISTORIA 3
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
ANGLÉS (LLENGUA ESTRANJERA) 4
PROJECTES INTERDISCIPLINARIS 2
EDUCACIÓ FÍSICA 2
TECNOLOGIA I DIGITALITZACIÓ 2
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 2
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
TUTORIA 1
MATEMÀTIQUES 4
RELIGIÓ / ATENCIÓ EDUCATIVA 1
MATÈRIES OPTATIVES(ELEGIR UNA) HORES SEMANALES
CREATIVITAT MUSICAL 2
CULTURA CLÁSICA 2
PROGRAMACIÓ, INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I ROBÒTICA 2
SEGONA LLENGUA ESTRANJERA: FRANCÉS /ALEMANY 2
TALLERS D'APROFUNDIMENT 2
TALLER D'ECONOMIA 2
TALLERES DE REFORÇ 2
TOTAL 33h

3r ESO PMAR (LOMCE)

GRUP ESPECÍFIC HORES SETMANALS
ÀMBIT DE CARÀCTER LINGÜÍSTIC I SOCIAL 9
ÀMBIT DE CARÀCTER CIENTÍFIC I MATEMÀTIC 8
ÀMBIT DE LLENGÜES ESTRANGERES 2
TUTORIA 1
GRUP ORDINARI HORES SETMANALS
MÚSICA 2
TECNOLOGIA 2
EDUCACIÓ FÍSICA 2
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 2
RELIGIÓ/ VALORES ÈTICS 1
INFORMÀTICA/ QUALSEVOL DE LES MATÈRIES ESPECÍFIQUES, EXCEPTE LES JA CURSADES OBLIGATÒRIAMENT 2
TUTORIA 1
TOTAL: 32 h

4t ESO (LOMCE)

ITINERARI DIRIGIT A...
BACH. CIÈNCIES BACH. HUMANITATS I CCSS ENSENYAMENTS APLICATS
MATÈRIA TRONCAL OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 3
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
INGLÉS (LLENGUA ESTRANGERA) 3
MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES MATEMÀTIQUES APLICADES 4
MATÈRIA ESPECÍFICA OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
EDUCACIÓ FÍSICA 2
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
TUTORIA 1
MATÈRIA TRONCAL D'OPCIÓ OBLIGATÒRIES HORES SETMANALS
BIOLOGIA I GEOLOGIA ECONOMIA TECNOLOGIA 3
FÍSICA I QUÍMICA LLATÍ 3
MATÈRIA TRONCAL D'OPCIÓ (TRIAR UNA) HORES SETMANALS
CIÈNCIES APLICADES A L'ACTIVITAT PROFESSIONAL 3
INICIACIÓ A l'ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL 3
MATÈRIA ESPECÍFICA (TRIAR UNA) HORES SETMANALS
RELIGIÓ 1
VALORES ÈTICS 1
MATÈRIA ESPECÍFICA OPCIONAL BLOC A HORES SETMANALS
CULTURA CLÀSSICA 3
CULTURA CIENTÍFICA 3
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 3
FILOSOFIA 3
MÚSICA 3
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS 3
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 3
ARTS ESCÈNIQUES I DANSA 3
MATÈRIES DEL BLOC DE MATÈRIES TRONCALS NO CURSADES ANTERIORMENT 3
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA D'OPCIÓ BLOC B HORES SETMANALS
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL 1a LLENGUA ESTRANGERA: INGLÉS 3
TALLER DE REFORÇ 3
TALLER D'APROFUNDIMENT 3
PROJECTE INTERDISCIPLINARI 3
TOTAL 32 h

(TRIAR DUES MATÈRIES ENTRE LES DE ELS BLOCS A I B , ALMENYS UNA HA DE SER DE EL BLOC A ).

4t ESO PR4 (LOMCE)

OPCIÓ
ACADÈMIQUES IT. CIÈNCIES ACADÈMIQUES IT HUMANITATS I CCSS APLICADES
MATÈRIA TRONCAL OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 3
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
INGLÉS (LLENGUA ESTRANGERA) 2
MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES MATEMÀTIQUES APLICADES 4
MATÈRIA ESPECÍFICA OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
EDUCACIÓ FÍSICA 2
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA OBLIGATÒRIA HORES SETMANALS
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
TUTORIA 1
TUTORIA ESPECÍFICA 1
MATÈRIA TRONCAL D'OPCIÓ OBLIGATÒRIES HORES SETMANALS
BIOLOGIA I GEOLOGIA ECONOMIA TECNOLOGIA 3
FÍSICA I QUÍMICA LLATÍ CIÈNCIES APLICADES A L'ACTIVITAT PROFESSIONAL 3
MATÈRIA ESPECÍFICA HORES SETMANALS
TECNOLOGIA TECNOLOGIA ESPECÍFICA 1* 3
CIÈNCIES APLICADES A L'ACTIVITAT PROFESSIONAL CIÈNCIES APLICADES A l'ACTIVITAT PROFESSIONAL ESPECÍFICA 2* 3
MATÈRIA ESPECÍFICA (TRIAR UNA) HORES SETMANALS
RELIGIÓ 1
VALORES ÈTICS 1
TOTAL 32 h

ESPECÍFICA 1/ESPECÍFICA 2 (TRIAR DUES MATÈRIES ENTRE LES DE ELS BLOCS A I B , ALMENYS UNA HA DE SER DE EL BLOC A ).