BATXILLERAT

L'IES Violant de Casalduch ofereix els següents batxillerats:

Batxillerat de Ciències
Batxillerat d'Humanitats
Batxillerat de Ciències Socials

BATXILLERAT CIÈNCIES

La modalitat de Ciències va dirigida a l'alumnat interessat per les ciències empíriques, les matemàtiques i els estudis relacionats amb els continguts científic-sanitaris i també a l'alumnat que té interés per l'estudi dels processos tecnològics, i dels materials i instruments emprats en la producció de béns i serveis.

Aquest batxillerat aporta una formació científica bàsica i fonamental en aquelles disciplines essencials en l'àmbit de les Ciències i la Tecnologia: Física, Química, Biologia, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Matemàtiques, Dibuix Tècnic..., i també pretén proporcionar a l'alumnat els coneixements dels objectes tècnics, la seua fonamentació científica, els seus processos de concepció, disseny i fabricació, i els mètodes operatius que permeten modificar-los i adaptar-los a les noves necessitats.

La finalitat d'aquest batxillerat és preparar l'alumne/a per a interpretar fenòmens naturals i es familiaritze amb la metodologia de la ciència, el coneixement i l'anàlisi de la investigació i el paper de les diferents teories científiques, perquè té una visió i una millor comprensió de la ciència, els seus mètodes i resultats i també complementar la formació en cultura tecnològica que l'alumnat ja ha iniciat en l'etapa anterior, i proporcionar-li una formació científic-aplicada., imprescindible per a la realització d'estudis posteriors de caràcter tècnico-professional.

BATXILLERATS D'HUMANITATS I DE CIÈNCIES SOCIALS

La modalitat d'Humanitats i Ciències Socials es dirigeix a l'alumnat interessat per les humanitats (Literatura, Llengua, Filosofia, Art...) i les ciències socials i les econòmiques (Geografia, Història, Economia...).

La finalitat d'aquests batxillerats és preparar l'alumnat per a una millor comprensió del món on viu, enriquir els seu llenguatge i la seua formació cultural i desenvolupar la seua maduresa moral i social.

ITINERARIS:

Itinerari I: Ciències
Itinerari II: Humanitats
Itinerari III: Ciències Socials

El Batxillerat es realitza durant dos cursos acadèmics. Una vegada finalitzat, es podrà accedir en la Universitat després d'haver aprovat l'ABAU; o es podrà realitzar un cicle formatiu de grau superior mitjançant l'accés directe.

També es pot accedir als graus i estudis superiors de els ensenyaments artístics després d'haver superat la prova corresponent.

Organització de les assignatures i el nombre d'hores de cadascuna d'elles que s'imparteixen en aquest nivell educatiu.

L'alumne/a cursarà tres tipus d'assignatures: assignatures comunes, assignatures de modalitat i assignatures optatives.

PRIMER CURS (LOMCE)

Batxillerat Ciències Batxillerat Humanitats i Ciències socials
Itinerari I: Ciències Itinerari II: Humanitats Itinerari III: Ciències Socials
Assignatures troncals generals

Filosofia (3h)

Llengua Castellana i Literatura I (3h)

Llengua Estrangera I (Anglès) (3h)

Assignatures de lliure configuració
Llengua Valenciana i Literatura I (3h) Tutoria (1h)
Assignatures troncals de modalitat (4 hores)
Matemàtiques I Llatí I Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
Física i Química Grec I Economia
Assignatures troncals de modalitat a triar (4 hores). 1 assignatura d'entre les següents:
Biologia i Geologia Història del món contemporani Història del món contemporani
Dibuix tècnic I Literatura universal Literatura universal
Assignatures específiques (2 hores)
Educació Física
Assignatures específiques (4 hores) 2 assignatures d'entre les següents:
Anatomia Aplicada (3h) Cultura Científica Religió
Francés (segona llengua estrangera I) Volum Tecnologia Industrial I
Dibuix Artístic I Tecnologies de la informació i comunicació I Anàlisi musical I
Llenguatge i pràctica musical Una altra troncal no cursada (4h)

* L'oferta de les assignatures específiques dependrà de la disponibilitat horària que tinga l'institut i la demanda de l'alumnat.

La distribució horària d'assignatures en el segon curs, queda de la següent manera:

Assignatures troncals 9 hores
Assignatura lliure configuració 3 hores
Assignatures troncals de modalitat 12 hores
Assignatura específiques 8 o 9 hores
Tutoria 1 hora
TOTAL HORES 33 o 34 hores

SEGON CURS (LOMCE)

Batxillerat Ciències Batxillerat Humanitats i Ciències socials
Itinerari I: Ciències Itinerari II: Humanitats Itinerari III: Ciències Socials
Assignatures troncals generals
Història d'Espanya (3h)

Llengua Castellana i Literatura II (3h)

Llengua Estrangera II

(Anglès) (3h)

Assignatura específica
Història de la Filosofia (3h)
Assignatures de lliure configuració
Llengua Valenciana i Literatura II (3h)

Tutoria (1h)

Assignatures troncals de modalitat (4 hores)
Matemàtiques II Llatí II Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
Assignatures troncals de modalitat a triar (4 hores). 2 assignatures d'entre les següents:
Física Grec II Grec II
Química Història de l'art Història de l'art
Biologia Geografia Geografia
Geologia Economia de l'empresa Economia de l'empresa
Dibuix tècnic II ------ ------
Assignatures específiques (4 hores) 1 assignatura d'entre les següents:
Francés (segona llengua estrangera II) Ciències de la terra i medi ambient Psicologia
Técniques d'expressió gràfico- plàstica Imatge i so Història de la música i la dansa
Fonaments d'administració i gestió Tecnologies de la informació i comunicació II Tecnologia industrial II
Anàlisi Musical II Dibuix artístic II Una altra troncal no cursada
Religió ------ ------
Assignatura de lliure configuració (2 hores) assignatura voluntària
Educació Físic- esportiva i salut

* L'oferta de les assignatures específiques dependrà de la disponibilitat horària que tinga l'institut i la demanda de l'alumnat.

La distribució horària d'assignatures en el segon curs, queda de la següent manera:

Assignatures troncals 9 hores
Assignatura lliure configuració 3 o 5 hores
Assignatures troncals de modalitat 12 hores
Assignatura específiques 7 hores
Tutoria 1 hora
TOTAL HORES 32 o 34 hores

CONSIDERACIONS A TINDRE EN COMPTE PER Al SEGON CURS:

L'alumnat haurà de considerar que en segon curs hi ha una sèrie de matèries incompatibles a l'efecte d'avaluació si no s'han superat les corresponents matèries de primer curs (aquelles que s'inicien en primer i tenen la seua continuïtat en segon: números I i II).

Quan un alumne o una alumna es matricule en una matèria de segon curs incompatible a l'efecte d'avaluació amb alguna matèria de primer curs no superada, haurà de matricular-se de la matèria de primer corresponent. L'avaluació de la matèria de segon curs estarà condicionada a la prèvia superació de la matèria de primer.

Decret 136/2015, de 4 de setembre, el qual modifica el decret 87/2015