Beques i ajudes per a l’alumnat

Informació per a les famílies.

Beques per a estudiants que en el curs acadèmic 2019-2020 cursen ensenyaments postobligatoris (Batxillerat, Cicles Formatius, etc.).

La sol·licitud s’haurà d’emplenar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Departament en l’adreça https://sede.educacion.gob.es o en www.educacionyfp.gob.es

El termini per a presentar la sol·licitud s’estendrà fins a l’1 d’octubre de 2019, inclusivament, per als estudiants no universitaris.

Més informació: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-33906

 

Ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, del Ministeri d’Educació, per al curs 2019-20.

El termini per sol·licitar-les finalitza el dijous 26 de setembre.

Són ajudes que reben les famílies, sempre que complisquen els requisits, perquè els alumnes amb discapacitat o trastorn greu de conducta, pugen acudir a un centre extern a rebre suport educatiu.

La necessitat específica de suport educatiu ha d’acreditar-se en tot cas amb el certificat d’un equip o departament d’orientació. L’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu ha de requerir en la seua escolarització de suports i atencions educatives específiques.

També s’ha d’aportar el certificat de discapacitat o, en el seu cas, un diagnòstic per als casos de trastorn greu de conducta, juntament amb la sol·licitud per a poder optar a les deduccions econòmiques. La sol·licitud es realitza per via telemàtica, s’imprimeix i s’entrega al centre escolar, juntament amb la documentació requerida (DNI, Certificat de discapacitat, de Família nombrosa…).

L’enllaç directe del Ministeri és: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050140/ficha.html

Si teniu algun dubte podeu contactar amb el Departament d’Orientació.