Accés al centre

L’atenció al públic de forma presencial es realitzarà sempre amb cita prèvia telefònica
i seguint les instruccions d’accés

Ja tinc la meua cita prèvia, què he de fer?

 • Abans d’anar comprova que tens tot el necessari per a ser atés: mascareta, bolígraf propi i documentació per fer el tràmit.

 • És imprescindible ser puntual. Només s’atendrà a l’hora de la cita prèvia assignada.

 • Evitarem les aglomeracions, esperem el torn en les zones marcades.

 • Únicament s’accedirà a l’interior dels edificis en el moment de ser atés i s’hi romandrà el temps imprescindible.

 • L’accés a qualsevol edifici del centre serà amb mascareta, i havent realitzat la pertinent rentada de mans amb solució hidroalcohòlica.

 • S’evitarà, en la mesura que siga possible, el contacte amb persones i elements innecessaris.

 • Es respectaran en tot moment les instruccions del personal, les indicacions dels cartells i els senyals, els elements de distribució i la separació de persones.

 
INSTRUCCIONS GENERALS D’ACCÉS I CIRCULACIÓ
 • L’accés es realitzarà per la porta lateral: 
 • No es podrà accedir al centre si es presenten símptomes: tos , mal de gola, febre superior 37º, falta d’aire o pèrdua d’olfacte.

 • Únicament accediran a l’edifici les persones autoritzades per l’equip directiu o aquelles que tinguen cita prèvia.

 • L’accés a qualsevol edifici del centre serà amb mascareta, i havent realitzat la pertinent rentada de mans amb solució hidroalcohòlica.

 • L’accés i l’eixida es farà de forma individual i ordenada, mai en grups.

 • S’evitarà l’aglomeració de persones en qualsevol zona, interior o exterior als edificis del centre.

 • Es tocaran únicament aquells elements de l’edifici que siguen totalment imprescindibles.

 • Una vegada en l’edifici, es circularà sempre per la dreta en els corredors i vestíbuls. Es mantindrà sempre una distància de seguretat de 2m. En el cas de no poder guardar aquesta distància s’haurà d’esperar que una de les persones isca d’aquest corredor tenint sempre preferència el que ja està en aquest.

 • Els corredors i vestíbuls únicament s’utilitzaran per a circular fins a arribar a la destinació, en cap cas s’aturarà  a xarrar, esperar a altres persones o una altra activitat.

 • En general hi haurà una escala de pujada i una altra (o dues) de baixada. Només en cas d’evacuació es podran usar totes les escales en el sentit que marque l’evacuació.

 • L’ús dels ascensors queda restringit a persones amb mobilitat reduïda, equips de neteja desplaçaments amb pes i sempre es farà de manera individual.

 • Les aules que disposen de dos portes tindran una porta d’entrada i una altra d’eixida (el  sentit es mostra amb fletxa verda i roja).

 • Les portes dels banys romandran obertes, només es podran tancar les cabines dels vàters realitzant una rentada de mans abans i després de tocar les manovelles d’aquestes. S’han de seguir les indicacions específiques de lavabos.