PREMIS EXTRAORDINARIS 2022/2023

En la Resolució de 21 de setembre de 2023, de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual ens concedeixen els PREMIS EXTRAORDINARIS AL RENDIMENT ACADÈMIC D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA corresponents al curs 2022-2023.  Els guardonats són:

 • Llura Bisquert Pascual
 • Sergio Caselles Segura

L’alumnat premiat ha rebut un diploma a l’excel·lència en el rendiment acadèmic, expedit per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que es va lliurar el passat 4 de juny en un acte organitzat per a tal efecte.

El centre educatiu farà constar l’obtenció del premi en l’historial acadèmic i en l’expedient acadèmic de l’alumne per mitjà d’una diligència específica.

És reconeixement públic a l’esforç, tant dels pares / mares i professorat, com de l’alumnat, que ha cursat l’etapa satisfactòriament.

Des del centre felicitem a tots els guardonats, als seus familiars i als mestres que han participat activament en l’esdevenir escolar d’aquest alumnat.

També volem animar a tots els nostres xiquets i xiquetes a treballar amb il·lusió i entusiasme per poder aconseguir grans resultats.

Enhorabona a tots i a totes,  és hora de gaudir del treball ben fet!

Calendari de matrícula 2024/2025

En l’enllaç de Conselleria http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/normativa podran trobar tota la normativa i documentació.

Les sol·licituds es tramitaran de manera electrònica en https://portal.edu.gva.es/adminova/ amb el DNI, NIE o certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea.  Si el pare/mare o tutor/a disposa de passaport o un document diferent de NIE, pot demanar cita prèvia per a la tramitació de la matrícula al centre de primera opció.

Tramitació electrònica del procés d’admissió

El procediment d’admissió per al curs 2024-2025 s’ha de tramitar de manera electrònica. Les persones interessades han d’accedir a la pàgina web https://portal.edu.gva.es/adminova/ de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a emplenar el formulari electrònic de sol·licitud d’admissió, segons l’ensenyament que corresponga (Infantil, Primària, ESO…)

Han de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal de l’alumne o alumna per a el/la qual se sol·licita plaça escolar.

Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d’admissió», amb la verificació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant. La clau d’admissió està composta d’un identificador personal i una contrasenya. Aquesta «clau d’admissió» serà única per a cada sol·licitud d’admissió.

La «clau d’admissió» es pot obtindre mitjançant algun dels següents sistemes de verificació d’identitat:

Si la persona sol·licitant disposa de DNI, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

 • Número de DNI.
 • Número de suport (identificat com IDESP en els models antics).
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Si la persona sol·licitant disposa de NIE, targeta d’estranger o permís de residència, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

 • NIE.
 • Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE).
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Si la persona sol·licitant disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

 • NIE.
 • Número del certificat precedit per la lletra C.
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat previst en l’article 5.6 del Decret llei 2/2020, de 3 d’abril.

Les persones sol·licitants que únicament disposen de passaport com a document d’identificació hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.

Les persones sol·licitants que no tenen accés a mitjans electrònics, hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.

Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d’atenció als usuaris. En aquests punts, a través de la corresponent aplicació informàtica, es generarà una «clau d’admissió» que permetrà, als que disposen de passaport i als que no tenen accés a mitjans electrònics, la participació en el procediment en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants.

La «clau d’admissió» s’ha de conservar per a presentar reclamació, si cal.

Model de sol·licitud

El model de sol·licitud per a cada ensenyament, al qual s’accedeix des de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, una vegada obtinguda la «clau d’admissió», inclou els apartats següents:

 • Identificació de la persona sol·licitant.
 • Identificació de l’alumne o alumna per al qual se sol·licita plaça.
 • Identificació dels membres de la unitat familiar.
 • En els casos en què es produïsca l’existència de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues i, si escau, la possible limitació de la pàtria potestat d’un d’ells, s’ha de marcar la casella o les caselles habilitades a aquest efecte.

Quan es marque la casella d’existència de no convivència, en el moment de formalització de la matrícula, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare o tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.

 • Autorització a l’Administració educativa per a l’obtenció de les dades corresponents a la renda familiar a través de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), així com autorització per a la consulta en el cas de ser persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió.

A aquest efecte cal aportar, per a cadascun dels membres de la unitat familiar sobre els quals es realitze la consulta, sent obligatori per a majors de 16 anys, i segons corresponga:

 • Número de DNI.
 • Número de suport (identificat com IDESP en els models antics).
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.
 • NIE.
 • Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE).
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.
 • NIE.
 • Número del certificat precedit per la lletra C.
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Circumstàncies al·legades per la persona sol·licitant per al procés d’admissió.

Nivell educatiu sol·licitat i programa lingüístic.

Declaració responsable que les circumstàncies al·legades s’ajusten a la realitat.

En el cas d’alumnat procedent de centres no sostinguts amb fons públics o de fora de la Comunitat Valenciana, s’ha de fer constar el compromís d’aportar la baixa del centre anterior en el moment de la matrícula.

Centres sol·licitats, fins a un màxim de vint, ordenats segons criteri de preferència.

Correu electrònic, en el qual rebrà la informació necessària per a accedir a la consulta del resultat del procediment d’admissió.

La declaració responsable a la qual es fa referència en l’apartat h) del punt anterior, substitueix l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en el moment de formular la sol·licitud. No hi haurà que aportar cap de documentació amb la presentació de la sol·licitud d’admissió, sense perjudici de la posterior acreditació i comprovació en el moment en què la situació sanitària ho permeta.

La falsedat en les dades declarades, o no suficientment acreditades, donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud, i l’alumne o alumna s’escolaritzarà en algun dels centres en els quals resten llocs vacants, una vegada finalitzat el procés d’admissió.

Només es pot presentar electrònicament una sol·licitud per alumne o alumna i ensenyament que ha d’estar associada a la «clau d’admissió» que també serà única. Aquesta sol·licitud pot ser emplenada en més d’una ocasió durant el període en què estiga operativa l’aplicació per a formular sol·licituds d’admissió. En aquest cas s’ha de tindre en compte l’última sol·licitud presentada electrònicament.

PREMIS EXTRAORDINARIS 2021/2022

En la Resolució de 18 de novembre de 2022, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, ens concedeixen tres PREMIS EXTRAORDINARIS AL RENDIMENT ACADÈMIC D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA corresponents al curs 2021-2022.  Els guardonats són:

 • Lidia Losa Bas
 • Empar Piña Cardona
 • Martina Roselló Ivars

L’alumnat premiat ha rebut un diploma a l’excel·lència en el rendiment acadèmic, expedit per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que es va lliurar el passat 16 de gener en un acte organitzat per a tal efecte.

El centre educatiu farà constar l’obtenció del premi en l’historial acadèmic i en l’expedient acadèmic de l’alumne per mitjà d’una diligència específica.

És reconeixement públic a l’esforç, tant dels pares / mares i professorat, com de l’alumnat, que ha cursat l’etapa satisfactòriament.

Des del centre felicitem a tots els guardonats, als seus familiars i als mestres que han participat activament en l’esdevenir escolar d’aquest alumnat.

També volem animar a tots els nostres xiquets i xiquetes a treballar amb il·lusió i entusiasme per poder aconseguir grans resultats.

Enhorabona a tots i a totes,  és hora de gaudir del treball ben fet!

Eixides 2n trimestre

Aquest trimestre, l’alumnat de 2n cicle ha realitzat diverses eixides extraescolars integrades en la PGA i relacionades amb els projectes interdisciplinars que realitzen a les aules.

Hem visitat la biblioteca municipal, la dessalinitzadora i hem vist un teatre d’anglés al Conservatori.

A més a més, 3r ha anat a la Plana Justa i 4t a la Marjal de Pego, a l’Ecoparc i a la Granadella a la repoblació forestal.

EIXIDA DEL SEGON CICLE AL “TEATRE DEL RAVAL” DE GANDIA

El passat dia 19 d’octubre l’alumnat del segon cicle anàrem a visitar el teatre del raval de Gandia per a veure l’obra « Pull and Play» on vam gaudir d’un espectacle relacionat amb la llengua de signes.

Després contemplaren les obres representades a les façanes dels edificis del mateix carrer. Finalment, participaren en uns tallers creatius relacionats en l’art al carrer, plasmant diferents formes i figures amb pintura plàstica.

Reserva escola matinera

L’Escola Matinera és un servei que ofereix el nostre Centre, per als pares/mares que tenen que deixar als seus fills/es abans de les 9:00 h a l’escola. L’horari de l’escola matinera serà de 7:55 h a 8:55 h. Si estas interessat/da en utilitzar aquest servei, ompli el següent formulari, abans del 27 de setembre. En el document adjunt hi ha informació sobre els preus corresponents.

Escola-Matinera-CEIP-MEDITERRANIA

Escola Matinera