Projectes

– Centre plurilingüe: valencià, castellà i anglés des dels 3 anys.

– Projectes d’innovació educativa: Mestres per uns dies i El nostre planter musical.

– Projectes europeus: Xarxa SHE (Escoles promotores de Salut a Europa) i Comenius (e-Twinning Label).

– Projectes mediambientals.

– Pla de millora del centre.

– Pla lector i animació a la lectura.

– Projecte d’integració de les TIC en l’educació.

– Contracte programa (Ed. Compensatòria).

– Pla d’acollida a l’alumnat nouvingut.

– Pla d’Acció Tutorial.

– Educació en valors.