Reglament de Règim Intern

El deure de l’estudi i d’assistència a classe inclou les següents obligacions:

1. Actitud activa, participativa i atenta a classe.

2. Portar el material i l’equipament necessaris.

3. Realitzar les tasques encomanades pel professorat.

4. Respectar l’exercici del dret i el deure a l’estudi dels altres alumnes.

5. Romandre en el recinte escolar durant la jornada lectiva.

6. Deure d’assistir a classe amb puntualitat.

7. No discriminar cap membre en la comunitat educativa.

8. Respectar les normes de convivència, d’organització i disciplina del centre.

9. Justificar de manera adequada les faltes d’assistència i de puntualitat.

10. Utilitzar i respectar adequadament les instal·lacions, els materials i els recursos educatius del centre.

11. Responsabilitzar-se de les comunicacions que s’establisquen entre la família i el centre.

MENJADOR

1. Realitzar correctament la neteja personal mantenint les dependències del Centre netes.

2. Obeir les instruccions del personal dedicat al servei del menjador.

3. Respectar els companys i al personal del servei.

4. Cap alumne usuari del menjador podrá abandonar el recinte escolar durant les hores que dura aquesta activitat, sino és acompanyat pels pares o persona degudament autoritzada i omplint el justificant pertinent.

TRANSPORT

1. Obeir les instruccions del personal dedicat al servei de transport.

2. Respectar els companys i al personal del servei.

3. Mantenir un comportament correcte en les pujades i baixades de l’autobús.

4. L’alumnat usuari será proveït d’un carnet identificatiu.  Ha de tenir el carnet sempre disponible si ho sol·licita el personal del servei de transport.