Tramitació electrònica del procediment d’admissió

El procediment d’admissió per al curs 2023-2024 s’ha de tramitar de manera electrònica. Les persones interessades han d’accedir a la pàgina web https://portal.edu.gva.es/telematricula/ de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a emplenar el formulari electrònic de sol·licitud d’admissió, segons l’ensenyament que corresponga (Infantil, Primària, ESO...)

Han de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal de l’alumne o alumna per a el/la qual se sol·licita plaça escolar.

Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d’admissió», amb la verificació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant. La clau d’admissió està composta d’un identificador personal i una contrasenya. Aquesta «clau d’admissió» serà única per a cada sol·licitud d’admissió.

La «clau d’admissió» es pot obtindre mitjançant algun dels següents sistemes de verificació d’identitat:

Si la persona sol·licitant disposa de DNI, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

 • Número de DNI.
 • Número de suport (identificat com IDESP en els models antics).
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l'Interior.

Si la persona sol·licitant disposa de NIE, targeta d’estranger o permís de residència, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

 • NIE.
 • Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE).
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l'Interior.

Si la persona sol·licitant disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

 • NIE.
 • Número del certificat precedit per la lletra C.
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l'Interior.

Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat previst en l’article 5.6 del Decret llei 2/2020, de 3 d’abril.

Les persones sol·licitants que únicament disposen de passaport com a document d’identificació hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.

Les persones sol·licitants que no tenen accés a mitjans electrònics, hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.

Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d’atenció als usuaris. En aquests punts, a través de la corresponent aplicació informàtica, es generarà una «clau d’admissió» que permetrà, als que disposen de passaport i als que no tenen accés a mitjans electrònics, la participació en el procediment en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants.

La «clau d’admissió» s’ha de conservar per a presentar reclamació, si cal.

Model de sol·licitud

El model de sol·licitud per a cada ensenyament, al qual s’accedeix des de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, una vegada obtinguda la «clau d’admissió», inclou els apartats següents:

 • Identificació de la persona sol·licitant.
 • Identificació de l’alumne o alumna per al qual se sol·licita plaça.
 • Identificació dels membres de la unitat familiar.
 • En els casos en què es produïsca l’existència de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues i, si escau, la possible limitació de la pàtria potestat d’un d’ells, s’ha de marcar la casella o les caselles habilitades a aquest efecte.

Quan es marque la
casella d’existència de no convivència, en el moment de formalització de la
matrícula, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare
o tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de
plaça.

 • Autorització a
  l’Administració educativa per a l’obtenció de les dades corresponents a la
  renda familiar a través de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT),
  així com autorització per a la consulta en el cas de ser persona destinatària
  de la renda valenciana d’inclusió.

A aquest efecte cal aportar, per a cadascun dels membres de la
unitat familiar sobre els quals es realitze la consulta, sent obligatori per a
majors de 16 anys, i segons corresponga:

Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de DNI:

 • Número de DNI.
 • Número de suport (identificat com IDESP en els models antics).
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de NIE, targeta d’estranger o permís de residència:

 • NIE.
 • Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE).
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea:

 • NIE.
 • Número del certificat precedit per la lletra C.
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Circumstàncies al·legades per la persona sol·licitant per al procés d’admissió.

Nivell educatiu sol·licitat i programa lingüístic.

Declaració responsable que les circumstàncies al·legades s’ajusten a la realitat.

En el cas d’alumnat procedent de centres no sostinguts amb fons públics o de fora de la Comunitat Valenciana, s’ha de fer constar el compromís d’aportar la baixa del centre anterior en el moment de la matrícula.

Centres sol·licitats, fins a un màxim de deu, ordenats segons criteri de preferència.

Correu electrònic, en el qual rebrà la informació necessària per a accedir a la consulta del resultat del procediment d’admissió.

La declaració responsable a la qual es fa referència en l’apartat h) del punt anterior, substitueix l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en el moment de formular la sol·licitud. No hi haurà que aportar cap de documentació amb la presentació de la sol·licitud d’admissió, sense perjudici de la posterior acreditació i comprovació en el moment en què la situació sanitària ho permeta.

La falsedat en les dades declarades, o no suficientment acreditades, donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud, i l’alumne o alumna s’escolaritzarà en algun dels centres en els quals resten llocs vacants, una vegada finalitzat el procés d’admissió.

Només es pot presentar electrònicament una sol·licitud per alumne o alumna i ensenyament que ha d’estar associada a la «clau d’admissió» que també serà única. Aquesta sol·licitud pot ser emplenada en més d’una ocasió durant el període en què estiga operativa l’aplicació per a formular sol·licituds d’admissió. En aquest cas s’ha de tindre en compte l’última sol·licitud presentada electrònicament.