Protecció de dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).

Activitats i Jornades

Alumnat

Alumni (antics alumnes)

Arxiu fotogràfic i audiovisual

Autoritzacions

Comunicació institucional i Promoció del centre

Contractació

Escrits de sol·licitud, esmena i al·legacions, i Declaracions responsables

Expedients disciplinaris

Gestió de bretxes de seguretat

Gestió de cita prèvia

Gestió de drets de protecció de dades

Gestió econòmica i pressupostària i Pagament a tercers

Intervenció en gestió d’ajudes, beques i subvencions

Pràctiques formatives d’alumnat d’FP

Pràctiques formatives universitàries

Prevenció de la violència i millora de la convivència

Professorat

Protocol Covid-19 per als Centres Educatius Públics GVA i Gestió de la vacunació del personal dels centres

Proves i acreditacions

Queixes, suggeriments i agraïments

Reclamacions

Trasllats d’expedients

Z Carta Informativa nou apartat Protecció de Dades i RAT centres educatius públics GVA

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat “Protecció de dades en els centres educatius públics GVA”, mitjançant el següent enllaç